Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö högskola

JohannaMöt en SNITTSare

CAM

Välkommen till SNITTS Charlotte! Berätta om din bakgrund

Jag är lite av en udda fågel i den akademiska världen eftersom jag inte är ”uppfostrad” där. Efter 20 år i näringslivet blev jag, av en ren slump egentligen, VD för Medeon Science Park med uppdraget att utveckla Medeons roll lokalt och regionalt. Därifrån gick jag vidare till Medicon Valley Alliance som vice VD. Efter dessa uppdrag, där jag varit med och utvecklat organisationer som bygger på offentlig-privat samverkan, blev jag rekryterad till Malmö Högskola och började som vice-rektor med ansvar för samverkan och innovation.

Berätta om din roll som vicerektor på Malmö Högskola

En stor del av mitt uppdrag handlar om att utveckla samverkansrelationer. Vi jobbar nära Malmö stad, regionen och näringslivet för att etablera ett meningsfullt utbyte för inblandade parter. Näringslivskopplingen ligger mig särskilt varmt om hjärtat med tanke på min bakgrund.

En annan viktig uppgift är att koppla ihop vår kärnverksamhet med samarbetsorganisationer inom allt från mobil teknik till media, kommunikation och resiliens. Det är viktigt för oss att samverka med organisationer som kan bidra med näringslivskontakter och faktisk nytta för forskare och studenter.

Ett tredje fokus är att identifiera samverkansmodeller mellan Malmö Högskola och inkubatorer och forskningsparker nära oss. För att göra detta måste vi fundera över hur våra interna system för nyttiggörande av forskning fungerar och samtidigt utveckla och ta tillvara på våra studenters kreativa sidor och idéer. Vi arbetar mycket med utmaningsbaserat lärande som handlar om just kreativitet, kritiskt tänkande och förmågan att vara en förändringsagent i samhället. Vi utvecklar just nu en ”innovationsarena”, en tvärdisciplinär miljö för studenter och forskare. ”Innovationsarenan” ska ge forskare och studenter en möjlighet att kliva ur sin vardagsmiljö och få möjlighet att utveckla sina idéer och forskningsresultat till nytta för samhället.

Det ska också bli väldigt roligt att kombinera detta uppdrag med min roll på SNITTS. De som kommer att arbeta i denna innovationsmiljö behöver en gemensam kunskapsplattform kring hur man arbetar med nyttiggörande, patent och processer mm.

Du är också Ordförande för Mötesplats Social Innovation. Vilken roll tror du social innovation kommer ha för samhällsbyggnad i Sverige den närmaste framtiden?

Vi har fyra värdeord på Malmö Högskola – kreativitet, kvalitet, mångfald och samhällsengagemang. Mot dessa är det självklart att vi vill ta ett engagemang i samhällsfrågor och har därför grundat MSI. MSI är i korthet en nationell kunskapsnod där vi inhämtar, utvecklar och delar kunskap om social innovation och samhällsentreprenörskap.

MSI upplever en enorm kunskapsefterfrågan, inte minst från offentlig sektor, kring hur man kan arbeta med frågor som rör t.ex. nya samverkansmodeller och hur man utvecklar och testar dessa. Ur högskolans perspektiv är det viktigt att forska kring det utvecklingsarbete som görs.  Detsamma gäller nya finansieringsmodeller. MSI spanar globalt på vem som ligger längst fram och hur dessa modeller förhåller sig till vårt välfärdssystem. Sverige har historiskt varit duktiga men nu behövs nya grepp. Vi står inför stora utmaningar som offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor och akademi inte kan lösa på egen hand. Istället krävs ett antal gemensamma utvecklingssteg för att adressera vår tids samhällsutmaningar.

Vilket kommer bli ditt främsta bidrag till SNITTS?

När vi nu utvecklar ”innovationsarenan” kommer vi också arbeta med idéer kring social innovation och jag hoppas kunna bidra med insikter från det utvecklingsarbetet till SNITTS. Min långa erfarenhet av arbete i en medlemsorganisation ger också kompetens inför frågor om t ex medlemsnytta och finansiering. Dessutom har jag god förståelse för näringslivets behov och villkor.

Vilka utmaningar tror du att innovationsstödsystemet står inför idag och närmaste framtiden?

Innovationssystemet är under kontinuerlig granskning och får ofta kritik för att vara splittrat och osynkat. Detta har man inte kommit runt trots viss konsolidering. En annan utmaning är de samhällsutmaningar vi står inför, t.ex. psykisk ohälsa bland unga och integrationsutmaningen. I detta måste innovationssystemet vara en aktiv part tillsammans med andra. Systemet ska vara i framkant och i högre grad fokusera på innovation som en viktig del i både offentlig sektor och näringsliv.