Tommy Svensson, HH Innovation AB

JohannaMöt en SNITTSare

DSC09452 - version 2

Tommy Svensson, VD för HH Innovation AB, har sin bakgrund inom HR, men han kom tidigt i kontakt med olika samverkansfrågor när han började arbeta på Högskolan i Halmstad för över 20 år sedan. Där har han varit involverad i allt ifrån näringslivssamverkan, uppdragsutbildning, innovation, forskningsstöd till samhällsutveckling i stort.

– Att ha arbetat 20 år på samma arbetsplats och ändå känna att det finns nya utmaningar är en ynnest, säger Tommy.

HH Innovation AB har tillsammans med ytterligare fyra andra högskolor i Västsverige precis ingått samarbetsavtal med SNITTS.

Vilken nytta ser du med SNITTS?

Ensam är inte stark i dessa sammanhang. Vi ser fram emot att ta del av SNITTS utbud av kompetensutveckling och andra aktiviteter. Särskilt intressant är att vi tillsammans med Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde och Jönköping University har tecknat ett gemensamt samarbetssavtal med SNITTS. Vi har redan börjat diskutera gemensamma aktiviteter med SNITTS.

Berätta om nystartade HH Innovation

För att tydligare utveckla det stöd för innovationer som Högskolan i Halmstad erbjuder har högskolestyrelsen och rektor valt att förlägga lärosätets innovationsstöd till Högskolan i Halmstad innovation AB (HH innovation). Uppdraget är att vidareutveckla det stöd vi ger till studenter, forskare och övrig personal som har idéer om nyttiggörande på olika sätt. Vi har dessutom uppdraget från vår styrelse att stimulera innovationsmiljön i stort kring vårt lärosäte.

HH innovation är ett helägt dotterbolag till Högskolans holdingbolag och blir en naturlig del av lärosätets hela innovationssystem kopplat till vårt systerbolag, Högskolan i Halmstad investerings AB (HHIAB). HHIAB är ett, med Länsförsäkringar Halland, helägt bolag som arbetar med tidigt investeringskapital. Vi har redan i uppstarten av vårt nya innovationsbolag fått ett gott samarbete med Chalmers innovationskontor. Ett samarbete som gör att vi kan starta upp verksamheten med en bred kompetens och erfarenhetsbas.

Vilka utmaningar står ni inför?

I debatten talas det ofta om att vi i Sverige måste åstadkomma mer impact från akademin. Självklart är akademins största bidrag till samhällsutvecklingen våra studenter som går ut på arbetsmarknaden och forskningens positiva bidrag till utvecklingen. Jag tror dock att vi behöver öka satsningen på och effektiviteten i innovationsstödsystemet, både vad gäller att stötta kommersiellt bärande idéer och samhällsinnovationer. En av de stora utmaningarna är att visa på vilka positiva effekter som uppstår i och med detta innovationsstöd. Som det ser ut nu mäts inte akademin tydligt på denna typ av nyttiggörande, detta gäller inte minst stöd för nyttiggörande inom offentlig sektor. Här har vi en stor utmaning – både för våra enskilda lärosäten och för det nationella innovationsstödsystemet.