Historien om SNITTS

Under 2008 genomfördes en förstudie av LU Innovation och Chalmers Industriteknik på uppdrag av VINNOVA för att utvärdera behovet och möjligheten till att etablera en organiserad samverkan inom området technology transfer i Sverige. En av utgångspunkterna för förstudien var ett framväxande nätverk av TTOer i Danmark som hade väckt svenskt intresse.

Som komplement till inblicken i det Danska systemet granskades en mängd nationella system i Europa. Den genomgången visade på en brokig bild av technology transfer i Europa, med många olika typer av organisationsstrukturer. En viktig konklusion var att alla de ledande technology transfer länderna i Europa hade nationella nätverk eller organisationer.

I vissa fall hade ett nationellt nätverk föregått uppbyggnaden av lokala nätverk, även om det omvända var mest förekommande. Förstudien gav således en internationell utblick över liknande system i Europa och en behovsbild bland nationella intressenter. Resultatet visade på ett starkt behov av att samla och stärka professionen ”knowledge/technology transfer”. SNITTS grundades 2009 i samband med VINNOVAS Nyckelaktörsprogram för att möta detta behov. Verksamheten skulle facilitera för yrkesgruppen att utbyta erfarenheter och utveckla sin kompetens inom kunskaps‐ och tekniköverföring.

Hypotesen för förstudien var att tillhandahållandet av en central kunskapsplattform skulle skapa synergier genom att erbjuda information och tjänster som i dåläget sköttes på olika håll med varierande intensitet, framgång och innehåll. Det fanns en tydlig behovsbild av dessa tjänster: kompetensutveckling, stärka internationella kontakter, förmedla goda exempel, statistik och resultat, patent, information, stimulera/initiera praktiskt samarbete, externa samarbetspartners, policyarbete, remissinstans, best practise, koppling till industrin och spinn in. Rekommendationen blev således att skapa en branschorganisation för professionen kunskapsöverföring, även kallad technology- and knowledge transfer.

SNITTS fokuserar idag på individerna och organisationerna, som handgripligen och strategiskt, arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning i ett vidare begrepp.