Studieresa Fyrklövern, Holland september 2014

KajsaTidigare aktiviteter

Amsterdam VU Amsterdam University

På uppdrag av Fyrklövern anordnade SNITTS den 17-18 september 2014, en studieresa till Amsterdam, Leiden och Rotterdam i Holland. Syftet med studieresan var bl.a. att träffa kollegor, både för rektorerna och Innovationskontorsansvariga, för att utbyta erfarenheter och diskutera framtida utmaningar. Diskussionerna var koncentrerade på frågor kring: ”Impact”, regionalsamverkan, stödsystem, studenter och entreprenörskap.

Dag 1 inleddes i Amsterdam på VU University of Amsterdam, som ligger i ett område med Amsterdams dyraste markpris. Hit vill man attrahera företag och andra organisationer för att bygga upp ett slags science park.

IMG_1055

I Holland börjar man prata mer om ”valorisation” (nyttiggörande) än om klassisk ”Technology Transfer”. Steven Tan, chef för VU Amsterdams TTO  (Technology Transfer Office) beskrev det som: ”Valorisation is a process of value creation from knowledge, by making knowledge suitable and/or available for economic and for societal utilisation and translate knowledge into innovation products, services, processes and companies.”

I Holland har finansiering till forskning minskat de senaste åren. En policy har tagits fram av “Association of Dutch Universities” och Utbildningsdepartementet. I denna står det att 2,5% av forskningsbudgeten ska gå till ”valorisation” och en rapportering om ”valorisation output” ska ske. Holland går igenom samma utredningsprocess som Sverige gör nu. Just nu pågår testperioden som ska vara klar till slutet av 2015.  Steven Tan pratade om att det finns många bra argument för att engagera forskarna, men fortfarande är det inte inkluderat i meriteringen, vilket försvårar arbetet. Professor Elies van Sliedregt, vice-rektor för VU Amsterdam University och tillika dekan för Juridiska Fakulteten, visade på ett starkt stöd från ledningsgruppen för att arbeta med Nytiggörande av forskning. Finns stöd på ledningsnivå. Även Professor Hubertus Irth, vice-rektor VU Amsterdam University och dekan för Naturvetenskapliga fakulteten höll med och presenterade deras arbete med att inventera immateriella tillgångar. Fakulteten har analyserat data och börjat utveckla biobanker, som erbjuds till näringslivet. De flesta projekt inom naturvetenskapliga fakulteten är efterfråge-styrda. Ledningsgruppen har bett fakulteten att ta fram en strategi för hur de ska arbeta med nyttiggörande.

TTOn består av jurister, kommunikatörer, affärsutvecklare och controllers för att administrera investerings portföljerna. Speciella ”Task force” arbetar vid fakulteten för att skapa ett inflöde till TTOn. Idag fokuserar kontoret mer på samverkan och inte bara licensiering/patentering (15-20 patent/år). Totalt blir det ca. 2-3 spin-offs/år. Samarbete sker med ”forskningsservice”, speciellt nu i och med Horison2020 nya inriktning. Diskussioner kring framtida sammanslagning pågår.

VU Amsterdams TTO har en egen investeringsfond för patentansökningar, ”proof of concept”, och försådd. 50% av dessa stöd ansöks från staten. Idag har de ingen inkubator utan använder sig av ”PAN Amsterdam TTO”, som är en sammanslagning av Amsterdams universitets TTOn.

Nyttiggörande policyn på VU Amsterdams TTO är att
1) TTO har exklusiv rätt att förhandla om IP,
2) Uppfinnaren har rätt till 1/3, 1/3 till fakulteten och 1/3 till TTOn,
3) Spinn-off företag ska alltid ha extern VD.

Efter en gemensam inledning delades vi upp i två grupper. Rektorerna fick möjlighet att diskutera med rektorerna vid VU University of Amsterdam och Innovationskontorscheferna med deras motsvarigheter.

Under mötet med Steven Tan och hans kollega Ingrid Wakkee, affärsutvecklare hum/sam, berättade dem lite mer om det nylanserade (Q3 2014) PAN-Amsterdam TTO. Det är en sammanslagning av tre universitets TTOn. Projektet pågår under en 6 årsperiod och har erhållit    €10 miljoner. Av dessa ska 10% går till ”experimentella” projekt (läs tjänsteinnovation, hum/sam projekt). Huvudkontoret är på VU Amsterdam Universtiy och det finns tre satelitkontor.

Rik Bleeker, som ansvarar för externa relationer vid ”Amsterdam Economic Board” (ett slags Innovationsråd) presenterade deras arbete i regionen. Totalt finns det 2,1 milj invånare i Amsterdam regionen. För att lyfta den har det bildats ett ”Amsterdam Economic Board” som sammanför och markandsför utvalda strategiska områden. Dessa är: Kreativa industrier, Finans, Logistik, Blommor & mat, ICT, Life Science, Turism och High tech materials. Inom respektive strategiskt område har det bildats kluster. Varje kluster får lite bidrag för administration, men projekten som utmynnar från klustren måste ansöka finansiering från EU Kommissionen.

Enno Masurel, chef för ”VU Entrepreneurship” och ”Amsterdam Center for Entrepreneurship”, ACE, fokuserar på studenter. Centret är ett samarbete mellan “VU Universtiy of Amsterdam”, “School of arts”, “University of Amsterdam” och “Amsterdam University of Applied Science” och finansieras av “E&Y” och ”Rabobank Amsterdam”. Aktiviteter som bedrivs är entreprenörskapsprogram, start-ups, utveckling av entreprenöriell utbildning, entreprenörsdagar och sommarskola.

Enno var noga med att poängtera att centrets fokuseraing är “Learning for Entrepreneurship and Learning about Entrepreneurship”. Besök gärna www.ace-amsterdam.org för mer information.


Leiden, Leiden University Research and Innovation Services

Efter besöket i Amsterdam åkte vi tåg till Leiden. En mindre universitetsstad med ca. 100 000 invånare. Där träffade vi Ivo de Nooijer, chef för Leiden University Research and Innovation Services (LURIS), Tim de Jong, IP Executive och Anke Klerkx, ansvarig för Forskningsgruppen, båda inom LURIS.

IMG_1066

Leiden Universitet har 23 000 studenter. Forskningsbudgeten är ca €305 miljoner. Även här pågår ett skifte från klassiskt Technology Transfer arbete till ett bredare nyttiggörande fokus. Varje år har de ca 10 spinn-outs, 5 start-ups, ca 15 licensieringar, 30 patent och ca 100 nya upptäckter. Lärdomarna de haft är att de oftast är ”the usual suspects” som engagerar sig i olika projekt. Nu håller LURIS på att förändras för att kunna arbeta bredare med nyttiggörande av forskning och kunskap. Kontoret består av 23 anställda uppdelade i följande roller: chef, administrativ hjälp (1), jurister (4), projekt finansiering (4), entreprenörskap (1), Kunskapsmäklare (8) och marknadsföring (4). Idag finns det en inkubator som agerar mer som hyresvärd, men är under utveckling.

I nya LURIS ligger fokus på att vara en accelerator för entreprenörskap. LURIS kan stötta Start-ups i upp till 3 år och har en ”valorisation grant” på €200 000. Inom deras ”Academic Entrepreneurial Program”, AEP, ges upp till €25 000 för att personlig utveckling och för att öka entreprenörskapsandan. LURIS arrangerar även ”Jump start up” liknande ”Dragons Den”. ”Oracle for Wijplaats” är ett student nätverk som startades av en student som ville träffa likasinade. Idag är det ett levande nätverk med flera aktiviteter under året.


Rotterdam, Erasmus Center for Entrepreneurship (ECE)

Dag 2 besökte vi Erasmus Center for Entrepreneurship, som ligger på 17 våningen i Rotterdams Science Tower. Utsikten över en av världens största hamnar var magnifik och lokalerna andades entreprenörskap.

IMG_1081

ECE är ett center som finansieras till 100% av Erasmus University of Rotterdam. Det finns inga krav på att centret ska ge vinst utan universitetsledningen ser centret som en aktör som ska stimulera till och utbilda i entreprenörskap. Även här har man gått från att arbeta enligt den klassiska ”technology transfer” metoden till att tänka bredare. Samtliga dekaner sitter med i ECEs referensgrupp. Över 10 000 studenter går något entreprenörskapsprogram vid Erasmus Universitetet och 100 kurser inkluderar entreprenörskap. ECE samarbetar med Delfts Universitet och Leidens Universitet.

Professor Dr. Eric Claassen från Företagsekonomiska Institutionen presenterade sig som 10% professor och 90% entreprenör. Han håller i flera av entreprenörskapsutbildningarna vid universitetet och driver egna företag vid sidan om. Han delar in nyttiggörande i fyra kategorier; kunskap (grundforskning som överförs till utbildningen), välfärd (utveckling som skapar nya arbetstillfällen), välbefinnande (nya policyn, samhällsutveckling) och kultur.

Erasmus Medical Center Technology Transfer Office leds av Dr. Thijs Spigt och arbetar enligt en klassisk Technology Transfer modell. Erasmus MC har en forskningsbudget på €1,2 miljarder. Totalt har de 14 000 anställda och 3100 studenter. Deras årliga resultat är ca 5 patent, €2,5 miljoner i licensierings intäkter och 7 spinn-off företag.

Under studieresan knöts det nya kontakter och goda möjligheter till framtida samarbeten.

 

Vi på SNITTS kansli vill tacka alla er som följde med på denna studieresa och hoppas att vi får se er snart igen på något av våra kommande event!