Studieresa: Till Schweiz med Centek och LTU

JohannaTidigare aktiviteter

Den 5:e till 8:e fabruari anordnade SNITTS en studieresa till Schweiz tillsammans med kommersialiseringsgänget på Centek och LTU. Läs deras reseberättelse nedan.
KAMarna lär av Schweiz

Schweiz toppar Europas innovationsliga. För att på bästa sätt kunna stötta LTU:s forskare och studenter att göra säljbara tjänster eller varor av sina idéer, reste LTU:s nya kommersialiseringsambassadörer (KAM) till Schweiz för att lära sig hur de arbetar med kommersialisering.

ETH Zürich
Första besöket skedde på ETH Zürich, ett tekniskt universitet av samma storlek som LTU, men som kommersialiserar sina forskningsresultat i mycket högre grad än LTU, både vad gäller licenser, patent och avknoppningsföretag.
– Den främsta skillnaden är att ETH har 75% grundfinansiering från staten till forskning och undervisning, vilket bland annat medför att det finns ett stort utrymme för fri forskning. ETH uttrycker även att verksamheten vilar på tre pelare; forskning, utbildning och kommersialisering, och i anställningskontraktet förbinder sig de anställda att kommersialisera forskningsresultat. Gällande bisyssla är det tillåtet för alla forskare att lägga upp till 10% av sin arbetstid i ett avknoppningsföretag, säger Lena Goldkuhl, en av KAMarna*.

CERN
Nästa besök skedde på CERN, som närmast kan betecknas som ett Europeiskt samarbetscentrum för mänsklig utveckling. Stoltheten bland de anställda över upptäckten av Higgs-partikeln gick ingen förbi.
– CERN:s utgångspunkt var att nyttiggörande är lika mycket värt som kommersialisering, och de hade delat upp verksamheten i technology transfer (patenterbara innovationer) och knowledge transfer. Deras sätt att arbeta med ”matchmaking”-aktiviteter, där de inom ett avgränsat område bjuder in expertföretag och forskare för att lyssna till företagens behov av forskning och utveckling, kändes klart intressant, säger Lars Hallberg, KAM.

Geneves universitet
Geneves universitet grundades 1559, och ligger på plats 69 på Shanghais rankinglista över världens bästa universitet. KAMarna träffade universitetets kommersialiseringsenhet Unitec, som under de senaste tio åren har hanterat 350 s k invention disclosures samt 150 licenser.
– Den spin-off-helg som de årligen arrangerar för studenter var riktigt intressant. Studenterna börjar med att kläcka idéer. Sedan bildar de team kring de idéer som bedöms som bäst, och jobbar vidare med dem under helgen, dvs. studenterna arbetar fram affärsplaner med stöd av Unitecs personal, vilket har lett till att flera företag har startats. Även de nätverksträffar som de arrangerar, där doktorander får presentera sin forskning för företag och riskkapitalister, var riktigt intressanta, säger Ola Dagbro, KAM.

Unil
Universitetet i Lausanne grundades 1537, och har ca 13 000 studenter och omkring 2 300 forskare.
– Under besöket väcktes flera frågor kring hur äganderätter till licensiering ska/bör hanteras, dvs vilken strategi vi bör ha vid LTU för att göra bästa möjliga samhällsnytta. Det var intressant att se hur de prioriterade att snabbt ta patent på innovationer, vilket gjorde att publiceringar inte försenades, säger Jan-Erik Westerlund, KAM.

CTI
CTI är närmast att likna vid svenska Vinnova. Forskningsmedel kan sökas året runt av universitet inom fyra områden (inga riktade call utöver områdena sker), och inkomna ansökningar utvärderas en gång per månad. CTI jobbar även riktat för att fler företag ska startas och utvecklas.
– De arbetar mycket riktat med coachning för att få unga människor att starta företag. Därtill arbetar de med externa coacher (entreprenörer, företagsänglar etc) för att nya företag ska få bättre förutsättningar att drivas framgångsrikt. Överlevnadsgraden bland de företag som erhållit s k CTI certifiering (dvs som gått igenom alla coachningsteg) är imponerande 90 %. Detta initiativ har pågått i drygt 10 år, dvs det finns en kontinuitet i satsningen, säger Dennis Pettersson, KAM.

Startup Luleå
– En del av det vi har sett i Schweiz omsätter vi nu i Startup Luleå, där vi arbetar för att inspirera och motivera innovation och företagande bland forskare och studenter. Startup Luleå är ett samarrangemang mellan LTU, Centek, ABI och Internet Bay, och är öppet för alla som har ett entreprenöriellt intresse. Målet är att träffas var sjätte vecka för att utbyta idéer och erfarenhet, säger Peter Parnes, KAM.

* Varje institution har en KAM som har till uppgift att stötta institutionens forskare, övriga anställda och studenter till att i högre grad nyttiggöra idéer och forskningsresultat. KAMarna är: Ola Dagbro – TVM, Lena Goldkuhl – SBN, Lars Hallberg – KKL, Peter Parnes – SRT, Dennis Pettersson – ETS, och Jan-Erik Westerberg – HLV. Resan finansierades av DARE-projektet, Strukturfonderna och Vinnova.

Av: Lena Goldkuhl, Luleå tekniska universitet