Studieresa till Schweiz med InnovationskontorEtt vid LiU

JohannaTidigare aktiviteter

På uppdrag av LiU Holding/InnovationskontorEtt vid Linköpings universitet (LiU) anordnade SNITTS den 23-26 april 2014, en studieresa till Geneve och Lausanne i Schweiz. Syftet med studieresan var bl.a. att träffa kollegor var att träffa kollegor i Schweiz för att bl.a. jämföra arbetsmetoder, verktyg och aktiviteter.

LiU Holding har genom InnovationskontorEtt fokus på att erbjuda innovationsstöd åt forskare och studenter vid LiU men arbetar även med samverkansutveckling i ett bredare perspektiv och då bl a näringslivssamverkan, strategiska partnerskap och fundraising. Detta innebar att gruppen hade förberett ett omfattande frågeunderlag, som de ville diskutera med organisationerna vi besökte.

Dag 1 inleddes i Geneve med ett besök vid University of Geneva’s (UNIG) Technology Transfer Office (TTO), UNITEC. Här fick IKEtt träffa Raluca Flukiger, ”Licensing Officer” och Chantal Loze, ”Technology Transfer Associate”, 2 av de totalt 8 anställda vid kontoret. Till skillnad från IKEtts arbetsmodell följer varje anställd vid UNITEC inkomna idéer/projekt från start till slut.

Vid UNIG finns det inget krav från ledningen att forskarna eller studenterna ska samverka eller arbeta med innovationer. Universitetet har heller inte något entreprenörskapsprogram, men UNITEC håller i enstaka kurser för de som är intresserade av Technology Transfer.

I Schweiz äger forskarna inte rätten till sin uppfinning, men det gör studenterna. Vilket gör att studenterna är en nedprioriterad grupp för UNITEC. Universitetet allokerar enbart en budget som täcker UNITECs löner, så möjligheterna att skapa events eller aktiviteter för att attrahera forskare eller studenter är inte så stora. Det event som dock arrangerats vid universitetet de senaste åren är en Entreprenörskapsvecka där aktiviteterna har varit matchmaking mellan forskare och företag samt seminarier. Detta har varit mycket populärt, men tagit mycket på UNITECs krafter då all resursallokering kommit till genom sponsring. UNITEC fokuserar annars nästan 100 % på kommersialisering primärt genom licensiering och de har en egen ”proof of concept” fond. Ett väldigt klassiskt Technology Transfer kontor. Samarbetsavtal med externa aktörer sköts av andra enheter vid universitetet. Ledningen vid UNIG är försiktiga med att anställa professorer med egna start-up p.g.a. risken av intressekonflikt.

Andra besöket under dag 1 inleddes med en lunch i CERNs personalmatsal, ett mindre ”Förenade Nationerna”. Forskarna som arbetar på CERN kommer från över 100 olika länder, bara 5% av de som arbetar vid CERN är Schweizare. Vid CERN träffade vi Enrico Chesta, ”Section Leader Technology Transfer transfer and IPM” och hans kollega Gert Nilsson, som började arbeta på CERN genom ett studentprojekt. Under en vecka, ”Screening week”, välkomnas 8-10 studenter från hela världen för att gå igenom en uppfinning och sedan komma med potentiella innovationer. CERNs TTO arbetar årligen med ca 200 projektidéer, 20 innovationer och ca 50 patent (varav 50% kommersialiseras). Mottot är att arbeta mycket genom ”open source” och ”open dissemination”. Genom intäkterna från patent och licensieringar finansieras deras Knowledge /Technolgy Fund. Av vinsterna från fonden går 1/3 till laboratorierna, 1/3 går till personalen på TTOn och 1/3 stannar i fonden för att finansiera ”proof of concept” projekt.

Dag 2 började med en tågresa från Geneve till Lausanne. Första mötet i Lausanne var med EPFL, som är ett statligt ägt lärosäte. På campus finns ett helt område som heter ”Quartier de l’innovation”.

Det finns tydliga riktlinjer från universitetets ledning att forskarna ska arbeta med innovation. Technology Transfer kontoret skriver enbart samarbetsavtal med industrin (ca 200/år). De har ett standardavtal på nätet, som de insisterar att samtliga industriella partners använder. Samverkansprojekt med andra aktörer hanteras av olika delar av universitetet. År 2005 startades fonden ”Innogrant” med finansiering från en lokal bank i Lausanne. Idag finansieras den bl.a. av universitetet och andra externa aktörer. 450 ansökningar kommer in varje år, varav ca 70 får bidrag och under 2013 startades 43 företag, enbart 24 % av bidragen går till Schweiziska sökande. EPFL är en mycket internationell miljö.

Vid EPFL är det obligatoriskt för studenterna att göra praktik under en termin. Karriärcenter hanterar dessa samarbeten mellan EPFL och industrin. Vi hann även besöka EPFLs futuristiska bibliotek. Riktigt härlig byggnad med bra funktionella lokaler. Hela bygget är sponsrat av näringslivet, bl.a. står Stiftelsen Rolex för mer än hälften av finansieringen.

EPFL och University of Lausanne (UNIL) ligger bredvid varandra. Flera institutioner och byggnader samägs, men TTO kontoren har inget djupare samarbete.

University of Lausanne är ett bredare universitet med fakultet inom både medicin, humaniora och samhällsvetenskap. Deras TTO kontor förvaltar en egen fond, Inno PACCT, genom intäkterna från patent och licensieringar. Samtliga universitet vi besökte hade en egen fond, som bl.a. finansierar projekt i tidiga skeden. UNIL bedriver ett projekt med en lokal bank, som går ut på att uppfinnarna får presentera en 5 min pitch. Vinnaren får resa och vistelse finansierat under några veckor i Silikon Valley.

Under studieresan knöts det nya kontakter och goda möjligheter till framtida samarbeten.

”Det var väldigt inspirerande att träffa och diskutera med kollegor från ett urval av Schweiziska universitet och lärosäten. Vi har som länder men även organisationer många likheter men även olikheter där vi kan lära av varandra. Schweiziska, mer traditionella tech transfer verksamheter, formar en tydlig och skarp hantering av IPR. Vi kunde tydligt bidra med vårt sätt att arbeta med studenter och regional samverkan. Redan nu har ömsesidiga samarbeten kunnat identifieras, vilket mer än vi kunde hoppats på innan resan”, avslutar Johan Lilliecreutz, VD LiU Holding och InnovationskontorEtt.

Vi på SNITTS kansli vill tacka alla er som följde med på denna studieresa och hoppas att vi får se er snart igen på något av våra kommande event!