SNITTS Special Interest Group (SIG)

Special Interest Groups (SIG) är en möjlighet för medlemmar inom SNITTS att kostnadsfritt mötas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring särskilda intressen. Formen och kontinuititeten för träffarna styrs av medlemmarnas behov men utgår från två träffar per år.  Icke medlemmar är välkomna att delta i mån av plats och mot en kostnad.

Start av ny SIG

En ny SIG startas vid behov av medlemmar i SNITTS. När en medlem lyfter behovet stäms det av med övriga medlemmar. Om fler än 10 medlemmar är intresserad av ämnet arrangeras ett första möte i SIGen. Mötets syfte är att sätta ramar och mål för den aktuella SIGen.

Är du intresserad av att delta i en SIG? Eller är du intresserad av att starta upp en ny? Skicka ett mail till SNITS kansli, johanna(at)snitts.se

Kommande SIG-möten

4 maj 2021, 13:00-14:30, Zoom
SIG Student-träff: ”Visa värdet av Social Innovation”

Under SIG Students första träff för året har vi bjudit in Malin Lindberg, professor vid forskningsämnet industriell design på Luleå tekniska universitet. Tillsammans med innovatörer och innovationsfrämjare har Malin utvecklat modellen Värdet av social innovation. Den synliggör de sociala, ekonomiska och miljömässiga värden som sociala innovationer skapar för individer, organisationer och samhälle.

Under vår träff berättar Malin mer om bakgrunden till metoden och hur deras mindset såg ut i arbetet med att ta fram denna? Men framförallt får vi höra mer om hur Malin ser att innovation främjas med hjälp av metoden och hur den kan användas i arbetet med att stötta studenter.

Anmälan hittar du här

20 maj 2021, 13:00-16:00, Zoom
Uppstartsmöte för SIG IMP

Varmt välkommen till SIG IMPs uppstartsmöte!

Mötet inleds med en kort bakgrund till IMP-projektet samt det arbete som gjorts i den tidigare SIGen för innovationsinformation. Vi diskuterar syfte och mål med SIGen och du som deltagare bjuds in till att vara med och formera SIGens kommande agenda.

Efter detta följer en dialog i form av lärdomar och diskussion med utgångspunkt från en av piloterna i IMP-projektet.  Evelina Brännvall från Luleå tekniska universitet berättar mer om deras projekt Hantering av immateriella tillgångar inom projektet aktiva skoltransporter. Ett projekt som visar hur man genom aktiva skoltransporter kan möjliggöra en högre grad av fysisk aktivitet bland skolbarn, och därigenom bidra till konkreta lösningar och verktyg för att hantera sådana hälso- och samhällsrelaterade utmaningar.

Pilotprojektet handlade om att hitta sätt att stödja forskare och själva lära oss mer om hur vi kan identifiera, utvärdera och säkerställa hantering av projektets immateriella kunskapstillgångar för att sedan möjliggöra parallella och hållbara nyttiggörandeprocesser av kunskapstillgångarna, t ex publicering, delning av information i forskningssamverkan, konceptualisering och paketering av IT-baserade verktyg (webbaserade applikationer etc.). Samt att testa hur IAM metoden kan bidra till att utveckla våra forskningsstödtjänster inom hanteringen av intellektuella tillgångar.

Hoppas att du vill delta i att utveckla arbetet med SIG IMP vidare och varmt välkomna till uppstartsmötet!

Anmälan hittar du här

Aktuella SIGar

SIG IMP

SIG IMP är en nyetablerad SIG inom SNITTS som bygger vidare på det Vinnova-finansierade IMP-projektet samt den existerande SIG IN som har fokuserat på hur innovationsverksamheter kan nyttja innovationsinformation för att understödja beslut kring hantering av kunskapstillgångar av olika slag.

SIGen är öppen för samtliga medlemmar i SNITTS. Den riktar sig primärt till individer som på olika sätt arbetar med att stötta forskare och studenter i sitt arbete med att nyttiggöra sin kunskap och sitt forskningsresultat.

Syftet är att inspirera och bidra till en ökad gemensam förståelse och implementering av tillämpbara arbetssätt och verksamhetsutveckling kopplat till nyttiggörande av kunskapstillgångar skapade vid universitet och högskolor för att därigenom möjliggöra ett ökat samverkans- och samhällsansvar. SIGen fokuserar på ett konkret erfarenhetsutbyte mellan deltagande individer/organisationer och målet är att möjliggöra en gemensam verktygsframtagning (ex riktlinjer, policies, arbetssätt) för lärosäten och deras innovationsverksamheter. Resultaten från erfarenhetsutbytet och det gemensamma arbetet inom SIGen sprids på den digitala plattformen imp-act.se.

SIG Social Innovation

SIGen är ett samarbete mellan SNITTS och Mötesplats Social Innovation. De stora och komplexa samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför kräver nya innovativa modeller och lösningar. Den snabba tekniska utvecklingen och förändringar i vår omvärld berör alla samhällssektorer och nu stärks fältets erkännande genom större satsningar och synlighet på området.

Med den expertis inom MSI har inom fältet och med SNITTS nätverk av individer och organisationer som främjar nyttiggörande av kunskap, forskning och innovation, ser vi ett stort värde i att samarbeta närmare.

SIG Student

SIG student finns till för dig som jobbar med studenter som huvudsakliga målgrupp. Frågor som diskuteras kan vara; hur når vi studenterna på bästa sätt och hur kan vi vara med och stötta dem till innovation?  I SIG Student skapar vi tillsammans ett forum för ventilering av våra upplevelser. Vi vill ha ett stort fokus på erfarenhetsutbyte och ser även riktad kompetensutveckling som ett mål framöver.

Under 2020 har SIG Student medverkat i ett projekt som initierats av Tillväxtverket, syftet har bland annat varit att kartlägga de metoder och verktyg som används för att främja studenters innovationsarbete. Detta ska resultera i en verktygslåda och en pilotutbildning inom området: Att främja studenters innovationskraft

SIG Humsam (vilande)

Energimyndigheten och Formas i samverkan med Vinnova driver tillsammans med föreningen Humsamverkan ett projekt för att skapa bättre förutsättningar för inkluderande forsknings- och innovationsfinansiering, med särskilt fokus på områdena Hum och Sam. Ett av delprojekten består i att ta fram och utveckla arbetssätt och processverktyg för stödenheter som kan förbättra kommunikationen mellan finansiär – stödfunktion – forskare i båda riktningar.

SIG HumSam kommer att användas som plattform för dialog under projekttiden (2019-2020). Enheten för externa relationer vid Umeå universitet är koordinerande lärosäte för delprojektet, men målet är att formulera verktyg som ska vara generiskt tillämpbara vid alla lärosäten som så önskar. De konkreta stöd som utvecklas ska tillgängliggöras på Humsamverkans hemsida www.humsamverkan.se