SNITTS Special Interest Group (SIG)

Medlemmar i SNITTS kan bilda eller gå med i SIGs – Special Interest Group. En SIG kan bildas för speciella frågor, specifika branschintressen eller som redan existerade nätverk. SIGen är en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar med samma intresse och/eller arbetsuppgifter. SIGarna kan vara hur stora eller hur små som helst och får existera under begränsad tid eller vara mer ”permanenta”.

SNITTS arrangerar två möten för SIGarna per år, ett möte på våren och ett under hösten i samband med årskonferensen Innovation by Collaboration. Syftet med de bägge mötena är att erbjuda en plattform för inspiration och utbyte av erfarenheter, framgångar och utmaningar.

Mellan mötena uppmuntras SIGarna att skapa diskussionsgrupp på Facebook eller LinkedIn för den löpande kontakten över året.

SIG-mötena är kostnadsfria för medlemmar, för icke-medlemmar kostar mötena 1 100 kr/möte.

Är du intresserad av att delta i en SIG? Eller är du intresserad av att starta upp en ny? Skicka ett mail till SNITS kansli, johanna(at)snitts.se

Information om SIGarnas upplägg 2017 hittar du här.

SNITTS har ett forum på LinkedIn som du kan delta i. Du hittar det här.

Kommande SIG-möten

Aktuella SIGar

SIG IN (ny 2018)

Inom ramen för innovationsarbete både vid lärosäten, annan offentlig sektor och i näringslivet finns ett behov av olika typer av information för besultstöd. Denna information, som generellt benämns innovationsinformation,  inkluderar bland annat patentinformation, forskningsinformation, statistik och marknadsinformation. I den tidiga innovationsfasen är denna typ av information av stor vikt för att kunna göra underbyggda vägval gällande etablering av position, värdering av tillgångar, hur tillgångar kan positioneras med mera. I SIG INnovationsinformation vill vi skapa tydlighet kring detta behov, ha konkret erfarenhetsutbyte men även skapa verktyg för innovationsverksamheter i tidig fas. Nästa möte är den 26 augusti 2019 i Lund. (Till anmälan)

SIG Humsam

Energimyndigheten och Formas i samverkan med Vinnova driver tillsammans med föreningen Humsamverkan ett projekt för att skapa bättre förutsättningar för inkluderande forsknings- och innovationsfinansiering, med särskilt fokus på områdena Hum och Sam. Ett av delprojekten består i att ta fram och utveckla arbetssätt och processverktyg för stödenheter som kan förbättra kommunikationen mellan finansiär – stödfunktion – forskare i båda riktningar.

SIG HumSam kommer att användas som plattform för dialog under projekttiden (2019-2020). Enheten för externa relationer vid Umeå universitet är koordinerande lärosäte för delprojektet, men målet är att formulera verktyg som ska vara generiskt tillämpbara vid alla lärosäten som så önskar. De konkreta stöd som utvecklas ska tillgängliggöras på Humsamverkans hemsida www.humsamverkan.se

Under 2019 planeras två möten för SIG HumSam:

  • Den 10 juni arrangeras ett inledande SIG HumSam-möte i Stockholm. Syftet med detta möte är att kartlägga och dela goda exempel och erfarenheter, men också att identifiera behov och utmaningar som upplevs av en eller flera stödeneheter i landet och relaterar till områdena Hum och Sam. (Till anmälan)
  • Save the date: Den 25 september planeras ett SIG HumSam-möte i anslutning till SNITTS-konferensen Innovation by Collaboration. Detta möte syftar till att diskutera vilka konkreta processtöd/metoder/modeller som behöver utvecklas för att underlätta stödenheters arbetssätt. Också detta möte innehåller möjlighet till erfarenhetsutbyte lärosäten emellan.

Under 2020 planeras två möten (vår och höst), då de processtöd, metoder och modeller som tagits fram i projektet kommer att diskuteras, testas och spridas genom SIG HumSam.

SIG Student

SIGen är till för dig som jobbar med studenter som huvudsakliga målgrupp. I SIG Student så kommer vi tillsammans skapa ett forum för ventilering av våra upplevelser. Vi vill ha ett stort fokus på erfarenhetsutbyte och ser även riktad kompetensutveckling som ett mål framöver.

SIG SME (vilande)

SIGen riktar sig till individer som intresserar sig för frågor kring samverkan med Små och Medelstora Företag (SME).