KTH Innovation Readiness Level™

ThomasVår senaste studieresa

KTHRM

Detta uppslag av Best practice tittar närmare på KTH Innovation Readiness Level™ (KTH IRL) – ett komplett ramverk för att vägleda idéutveckling och statusutvärdering i flera viktiga dimensioner. Verktyget ger en översiktlig bild över idén, dess utvecklingsstadium och uppmuntrar idéägare att objektivt definiera sina framsteg i flera viktiga dimensioner. Gustav Notander från KTH Innovation förklarar i närmare detalj.

Gustav_400

Berätta om bakgrunden till KTH IRL – varför utvecklade ni detta verktyg?

Det hela började 2009 när vi var på ett studiebesök i Silicon Valley som VINNOVA ordnade där någon person i en av alla presentationer nämnde att de använde NASAs Technology Readiness Level (TRL) som ett verktyg för att mäta mognaden på deras utvecklingsprojekt. När vi hörde det så tittade jag och min kollega Daniel Carlsson på varandra och sa direkt att det här var precis den typ av verktyg vi behövde när vi pratade med våra forskare och studenter om deras idéer. Vi hade som så många andra upplevt att det var svårt att få grepp om hur långt folk egentligen hade kommit i teknikutvecklingen när man diskuterade deras idéer och här såg vi en möjlighet att få en något mer objektiv bild av detta som man kunde diskutera kring.

När vi kom hem läste jag in mig på den info som fanns om TRL och så började vi använda det som ett verktyg i våra möten med idébärare. I början främst som en enkel ”termometer” att resonera kring, men sedan utvecklade vi också lite material för hur man skulle kunna använda det som ett verktyg för planering av teknikutvecklingen.

Efter att ha använt TRL en tid insåg vi att det skulle vara lämpligt att ha en liknande skala för en annan fråga som vi alltid diskuterade med våra idébärare – hur långt de hade kommit i sina kundkontakter och kundförståelse. Då utvecklade vi vår Customer Readiness Level för att få en ”objektiv” måttstock på utvecklingen från ”väldigt begränsad förståelse för behov och kund” till ”fullt utvecklad försäljning”. Vi valde att ha samma typ av format och antal nivåer som TRL för att det skulle bli enhetligt. Vi jobbade vidare med detta som ett stöd i vår coaching av idébärare och sedan runt 2012-2013 så gjorde vi en större utveckling där vi gjorde skalor för några andra områden som vi ser som centrala i innovations- och affärsutveckling så att modellen till slut kom att omfatta 6 huvudområden. Då kopplade vi också Innovation Readiness Level tydligare till stegen i vår supportprocess.

Eftersom vi har fått väldigt många förfrågningar om att dela modellen från kollegor i Sverige och från utländska universitet och organisationer så har vi under de senaste två-tre åren tittat på hur vi kan paketera och sprida modellen på ett bra sätt och nu har vi till slut börjat komma upp på banan med det också.

Vad är syftet med verktyget?

Det finns två huvudsyften:

  • Att få en tydligare kommunikation mellan alla inblandade parter om hur långt man har kommit i utvecklingen av en affärsidé eller innovation.
  • Att få en tydligare bild av vägen från idé till marknad så att man lättare kan planera och prioritera vad man ska göra och när man ska göra det.

Vem är tilltänkt användare?

KTH IRL är användbar för idébärare, coacher, rådgivare, chefer och beslutsfattare som är inblandade i utveckling av nya produkter, tjänster och affärsidéer. I nuläget används den främst i det lärosätesanknutna innovationssystemet (av oss på KTH Innovation och ett par andra innovationskontor) och i några acceleratorprogram som vi driver tillsammans med företagspartners, men metoden kan användas i alla typer av organisationer som jobbar med innovation och affärsutveckling.

Hur används det i praktiken? Är det enkelt att komplettera befintliga arbetssätt med KTH IRL?

Vi använder det både som ett verktyg i coachingen av våra idébärare och som ett verktyg för att styra och effektivisera vår interna arbetsprocess.

I rollen som coach är det verkligen ett bra verktyg för att få en tydligare och bättre kommunikation med idébärarna om var de står nu i utvecklingen av sin idé och vad de ska prioritera som nästa steg för att komma framåt. Det är många idébärare som upplever att vägen från idé till marknad är lång och svår att överblicka och då är den här modellen en bra ledstång att hänga upp det på. Det blir ett tydligt sätt att bryta ned en rätt lång och komplex process i mindre bitar som man kan ta tag i här och nu. Det underlättar för både coach och idébärare att göra rätt sak vid rätt tidpunkt helt enkelt.

Internt på KTH Innovation så ger KTH IRL oss en bättre överblick av var olika projekt i vår stödprocess står vilket hjälper oss att prioritera vår tid och resurser på ett bättre sätt. Vi har som så många andra delat upp vår stödprocess i olika faser och vi har definierat ungefär på vilka nivåer ett projekt bör vara i varje fas. Det gör att vi kan ha en mer objektiv diskussion runt flödet genom processen, särskilt runt frågor som när projekt ska flyttas vidare mellan faserna och, inte minst viktigt, när projekt ska ta steget ut från vår stödprocess och gå in i inkubatorer eller stå på egna ben.

Till sist – hur kan man lära sig mer och börja använda verktyget?

Vi har tagit fram en hemsida för verktyget – https://kthinnovationreadinesslevel.com/ – där man kan läsa mer om hur det funkar och vad vi ser som de stora fördelarna med modellen. Via hemsidan kan man också anmäla intresse om att få tillgång till all dokumentation runt modellen.