Kursen ”Innovationsprojekt” låter studenter arbeta med verklighetsbaserade problemställningar

ThomasVår senaste studieresa

April 2017

Vi lever i ett samhälle där kraven på att ta fram nya och innovativa produkter hela tiden ökar, vare sig man startar ett företag eller jobbar i ett stort bolag. Nya produkter tas ofta fram genom innovationsprocesser där förmågan för kreativitet, samverkan med andra och förmågan för att värdera innovationen ur ett marknads- och nyttoperspektiv avgör resultatet.

På Malmö högskola har de tagit fram en kurs som syftar till att ge studenter bättre kunskap och förmåga att arbeta med innovativa processer samt att praktiskt jobba med verklighetsförankrade problemställningar utan någon specificerad lösning. Målet är att studenten tränar och utvecklar sin förmåga till lagarbete och ökar sin medvetenhet om hur man tillsammans kan utveckla innovativa och framgångsrika produkter. Patrik Berander, kursansvarig, kommenterar;

Hur länge har ni kört denna kurs för studenter?

– Kursen gavs 2013 och 2014 i ett annat format tillsammans med ett antal andra lärosäten. Efter gemensam utvärdering beslutade vi att lägga samarbetet på is för att istället hitta rätt format inom ramen för respektive lärosäte. Inför höstterminen 2015 togs en ny kurs fram som påminner om nuvarande format, då som en kurs på 7,5 HP. Efter utvärdering av kurstillfället 2015 gjordes vissa förändringar, och utökades till 15HP inför hösten 2016. Detta format kommer att behållas under hösten 2017 med vissa mindre förändringar.

Har ni sett någon förändring i studenternas medvetenhet och kunskap inom området? I så fall hur?

– Vi ser en tydlig utveckling hos studenterna kring medvetenhet och kunskap kring innovation under kursens gång. Inte minst syns detta i de reflektionsseminarier som avslutar kursen då studenterna ofta visar en klart ökad mognad i relation i flera olika parametrar. Flera studenter vittnar i sina reflektioner om en ökad förståelse för behovsstyrd problemlösning och värdegenerering. Flertalet studenter har fått ett ökat självförtroende och en verktygslåda för att våga påbörja en egen innovationsresa, både baserat på egenidentifierade behov och som förändringsagenter inom organisationer eller på externa uppdrag. Genom att teamen är mixade mellan programmet under terminen så sker denna resa inte sällan med de nya kontakter som studenterna etablerat under arbetets gång.

Har ni något bra exempel på detta?

– Absolut! Vi har studenter som lärt känna varandra genom kursen som efter examen exempelvis startat ett IT-baserat integrationsprojekt, innovativ läromededelsförsäljning, designperspektiv på källsortering och socialt entreprenörskap inom idrottsutövande. Projekten i innovationsprojektkursen utgör en konkret CV-boost för studenterna och flera studenter har fått jobb genom de kontakter de skapat genom kursen.

Under kursen mixas studenter från olika utbildningar i projektteam med att identifiera behov och intressenter utifrån ett företags problemställning.

Vad är vinsten med att mixa studenter från olika utbildningar? Utgår kursen från skarpa problemställningar, är det företag som kommer att använda lösningarna?

– Det finns flera vinster med att mixa studenter från olika utbildningar. En är att problemställningen som studenterna ställs inför belyses från flera olika perspektiv och att de därigenom kan hitta lösningar som varje perspektiv för sig inte hade hittat. En annan är att studenterna får möjlighet att samarbeta med studenter med bakgrunder som de normalt inte samarbetar med, vilket är en av de saker som studenterna uppskattar mest med kursen. Dels att det är roligare när de får jobba tillsammans med olika kompetenser och dels att de lär sig väldigt mycket både på ett professionellt men även personligt plan. De uppskattar också att det blir mer på riktigt samt att de breddar sitt nätverk genom kursen, både i relation till andra studenter men även i relation till olika organisationer såsom uppdragsgivare samt experter som gör gästspel i kursen.

Samtliga problemställningar kommer ifrån externa uppdragsgivare. Det kan vara företag men också offentliga och idéburna organisationer. Tanken är att uppdragsgivarna på ett eller annat sätt skall dra nytta av resultatet i sin verksamhet. Flera av de tidigare casen har helt eller delvis implementerats baserat på studenternas leverans. Ofta är det också så att de får nya tankar kring sin utmaning och att studenterna visar att den problemställning de såg sig ha egentligen är en annan.

Under kursens gång kommer studenterna coachas av erfarna processledare och affärsutvecklare. Specialister från näringslivet kommer bland annat att hålla i workshops och föreläsningar inom till exempel idégenerering och konceptualisering med mera.

Hur stort är intresset från företagens sida att involvera sig i kursen? Har ni hittat nya samarbetspartners i och med kursen, eller jobbar ni med befintliga samarbetspartners till Malmö högskola?

– Intresset från uppdragsgivare har varit stort och vi får varje år in väsentligt fler utmaningar än vi har möjlighet att ta in i kursen. Vi försöker hitta andra möjliga samarbetsmöjligheter för de som som inte ryms som uppdragsgivare i kursen. En del uppdragsgivare har tidigare samarbeten med Malmö högskola men de flesta gör det för första gången. Förhoppningen är att sänka trösklarna för att interagera med lärosätet och att samarbetet i förlängningen leder till andra samarbeten inom utbildning och forskning. 

Har ni något tips till andra lärosäten som skulle vilja implementera denna typ av kurs till sina studenter?

– Först och främst tror vi att det är viktigt att det är en kurs med en gemensam kursplan. Våra tidiga försök med en kurs inom området var ett samarbetsprojekt mellan flera lärosäten där kursdeltagarna hade olika kursplaner. Detta gjorde det svårt med en sammanhållen kurs då olika studenter hade olika lärandemål o.s.v. En annan sak som vi hållit hårt i är att vi har begränsat möjligheten att söka kursen till program som vi dels ser kan passa in i kursen men framför allt att programansvarig ser kursen som ett tillskott och en breddning i relation till vad programmet erbjuder i övrigt. Vi ser också det viktigt att komma ut och informera studenter om kursen inför möjligheten att söka den, dels för att marknadsföra kursen men också för att lägga förväntningarna på rätt nivå. Detsamma gäller i relation till uppdragsgivarna där det är viktigt att vara tydliga med att studenterna i denna kursen inte jobbar emot en specifikation utan att deras uppgift är att ta sig an frågeställningen på djupet och verkligen analysera vad grundproblemet är innan de ger sig på att hitta möjliga lösningar. Något som vi också lärt oss är att ha respekt för utmaningen att jobba över flera fakulteter och ämnesområden. Sist men inte minst, bara gör det, vi hade inte alla lösningar från början utan försöker leva som vi lär och ständigt utmana oss själva och förbättra utifrån de lärdomar vi och våra kunder (studenter och uppdragsgivare) får genom kursen.

Se gärna Malmö högskolas film om kursen här