Ömsesidig Access för innovationskraft – Ökad samverkan med SME?

JohannaVår senaste studieresa

ACCESS

Projektet Access genomförs tillsammans av Linköpings universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet för att stärka samverkan mellan universiteten och SME. Finansiering har erhållits från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett tre årigt projekt till och med 2018.

Projektet syftar till att stärka innovationskraften i SME så väl som inom lärosätet genom ökad samverkan mellan forskning/utbildning och SME. Minst 350 SME ska stödjas att finna rätt kontakter med forskare och studenter, och över 150 ska ha ingått konkreta samarbeten.

En gemensam samverkansprocess att arbeta efter har tagits fram för att stärka relationen mellan forskning/utbildning och SME. Utifrån processens olika steg har över 100 samverkansverktyg kartlagts inom våra tre lärosäten och även bland många lärosäten i Sverige (och några internationellt).

Samverkansprocessen består av fem steg

 • Inspirera – Attitydpåverkan och ökad kännedom om samverkansstödet
  • Ex på verktyg: Lunchseminarier, företagsbesök, institutionsbesök
 • Identifiera – Stödjer anställda vid universitet och företagen att definiera behov och hitta varandra
  • Ex på verktyg: Målstyrd innovation, AIMday, Society Quest
 • Initiera – Stödjer fördjupad dialog och nå fram till samsyn kring hur ett samarbete kan organiseras
  • Ex på verktyg: Uppföljningsmöten, C-NABC,
 • Ingå – Stödjer startande av konkreta samarbetsprojekt
  • Ex på verktyg: Mall avtal,
 • Intensifiera – Stödjer att skala upp samarbetsprojekt med extern finansiering

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Sara Jernberg eller kom på projektets session under Innovation by Collaboration i september där det berättas mer ingående om samverkansprocessen och några av de över 100 verktyg projektet kartlagt. Vi kommer också att diskutera utmaningar och möjligheter med universitetets samverkan med SME.

Tillsammans stärker vi innovationskraften hos små och medelstora företag i östra Mellansverige