AI och innovationsrådgivning

Det mest omtalade begreppet under 2023 var utan tvekan AI. Men hur funkar det egentligen och hur kan de olika AI-verktygen underlätta i arbetet som innovationsrådgivare?

Under denna kurs får du som deltagare en bättre inblick i vad AI egentligen är, praktisk förståelse för olika verktyg och hur de kan användas samt vad som är bra att tänka på när det kommer till fallgropar och risker inom området.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en möjlighet att, under handledning, själva utforska och testa olika verktyg. Utöver att ge dig en praktisk förståelse för AI kommer vi ha en dialog kopplad till risker och etik inom området.

Nästa utbildningstillfälle: 10-11 september 2024 (Lunch till lunch)

Kursens innehåll

Introduktion:  Vad är AI? – möjligheter och risker

AI har länge använts inom olika branscher för att till exempel effektivisera processer eller skapa bättre grundupplevelser. Fördelarna är flera men det finns också en stor rädsla hos många för den nya tekniken. Även om tekniken i sig är neutral, kan den användas på felaktiga sätt.

Riskmedvetenhet och etik är centrala aspekter när det gäller användningen av artificiell intelligens (AI) på grund av dess potential att påverka samhället på olika sätt. Genom att vara medveten om dessa risker och etiska överväganden och genom att arbeta för att adressera dem kan vi säkerställa att användningen av AI gynnar samhället på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

AI i praktiken
Timo Lagerbjelke, HH Innovation AB

Under hands-on övningar får du prova olika tekniker inom användningen av artificiell intelligens (AI) och vi går igenom vad man bör tänka på. Vi kommer att titta på begrepp som "prompt engineering", som handlar om att skapa effektiva instruktioner för AI-modeller, samt de grundläggande principerna för hur man skapar dessa instruktioner.

 1. Vad är prompt engineering?
 2. 5 principer för prompting
  Utforska grundläggande principer för att skapa effektiva prompts.
 3. Hur fungerar AI LLM (Language Models)?
  Förståelse för LLM: s arkitektur, inlärningsprocess och användningsområden.
 4. Standard Textmodel praxis
  Metoder och praxis för att använda standardtextmodeller.
 5. Avancerad Textmedeltekniker
  Utforska avancerade tekniker för textmodellering och textgenerering.
 6. Prompt optimering
  Strategier och metoder för att optimera prompter för specifika användningsfall.
 7. Standard Bild Model Praxis
  Principer och tillämpningar inom bildigenkänning och bildgenerering.
 8. Exempel på vanliga AI-baserade verktyg
  Utforska användningsområden och potentiella tillämpningar för ChatGPT och Midjourney inom innovationsrådgivning.

AI och IP – hur funkar det?
Thomas Riesler, Patent- och registreringsverket

 1. Säker promptning för AI – värna hemligheter och förebygg dataläckage

  Att säkerställa ensamrätten till en uppfinning, design eller annan immateriell tillgång kräver noggrann hantering av information. Vilka risker tar man om man utforskar problem, forskningsfråga, lösning, och idéer i ett AI-verktyg? Hur undviker man att känslig information blir allmänt känd eller läcker till oönskade parter på grund av användning av AI-verktyg?

 2. Immaterialrättsliga aspekter av generativ AI och dess påverkan på innovation.

  Genom att använda stora datamängder och avancerade algoritmer kan generativ AI skapa nytt material som potentiellt kan uppfylla kraven för upphovsrättsligt skydd eller patenterbarhet. Vi kommer att undersöka de immaterialrättsliga aspekterna av både ingående material och det genererade materialet. Diskussionen kommer att inkludera hur man navigerar genom upphovsrättsliga utmaningar och överväger möjligheter till patentering när det gäller tekniska innovationer skapade av AI.

Läromål

Utbildningen ska:

 •  Ge en praktisk förståelse för hur AI kan användas inom innovationsrådgivning
 •  Bidra till ökade insikter om de möjligheter och risker som finns när man använder AI inom innovationsrådgivning
 •  Bidra till en orientering i de verktyg som används inom området idag.
 •  Ge en ökad kollegial- och delad kunskap inom användningen av AI inom innovationsrådgivning.
 •  Ge en överblick över nuläge och framtid, vad ser vi framåt i form av styrmedel och trender?
 •  Ge en förståelse för hantering av risker för dataläckage vid AI-användning.
 •  Stärka förmågan att navigera genom komplexa immaterialrättsliga frågor i AI-kontext.

Syfte               

Syftet med kursen är att ge deltagarna en möjlighet att, under handledning, själv utforska och testa olika verktyg och genom detta höja lägsta nivån och kompetensen inom vanligt förkommande metoder och verktyg inom AI. Samt att skapa en medvetenhet kring risker samt möjligheter med att använda AI inom innovationsstödet. 

Målgrupp      

Utbildningen riktar sig till innovationsrådgivare eller andra som har en roll att stödja nyttiggörande och samverkan inom universitetsområdet. 

Praktisk information

Var: Högskolan i Halmstad

När: 10-11 september, lunch till lunch

Föreläsare: 
Timo Lagerbjelke, HH Innovation AB, Thomas Riesler, Patent och registreringverket och Pontus Wärnestål, Högskolan i Halmstad

Språk:
Kursen genomförs på svenska

Format:
Utbildningen arrangeras som en fysisk träff lunch till lunch. Samtliga deltagare har med sig egna datorer som kommer att användas under utbildningen.

Anmälningsvillkor:
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan deltagare.