Data, programvara och IP

Programvara (eng. software) och data är idag ofta nyckelkomponenter i lärosätenas nyttiggörande av forskningsresultat. Trots detta finns det påfallande ofta brister i både förståelse och hantering av dessa tillgångar.

I denna kurs börjar vi ifrån grunden med att titta på de olika legala aspekterna kring data och mjukvara, för att sedan ge oss i kast med användaravtal och olika typer av licenser. Vi kommer särskilt att fokusera på öppen källkod (eng. Open Source) och de möjligheter och begränsningar som finns gällande både licenser och affärsmodeller inom detta.

Ytterligare en aspekt som kommer att tas upp i kursen är hur man närmar sig, och systematiskt arbetar med, affärscase som i huvudsak bygger på data (t.ex. data i en databas) och programvara.

Utbildningen är nästa steg efter grundutbildningen: IP-frågor i forskningssamverkan. Får att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen så rekommenderar vi att du först går grundutbildningen. Har du redan grundkunskapen går det självklart bra att enbart anmäla dig till denna utbildning.

Nästa utbildningstillfälle: Annonseras inom kort

Läromål

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse av terminologin som används inom data- och programvarubaserade affärscase.
  • Kunskap om hur äganderätten ser ut för data av olika slag samt för programvara framtagen inom ramen för forskning.
  • En förståelse kring vilka möjligheter och begränsningar det finns med öppen källkod.
  • Kunskaper om olika licens- och affärsmodeller för programvara.
  • En möjlighet att diskutera dina utmaningar gällande nyttiggörande av forskningsdata och programvara.

Utbildningsansvariga

  • Fredrik Edman, Lunds universitet 
  • Olivia Tolan, Uppsala universitet
  • Christin Wendel, PRV Upplägg

Vi börjar med en genomgång av terminologi för att sedan gå in på de legala aspekterna kring bl.a. äganderätten, universitetens policy kring data, GDPR, m.m. 

Därefter fördjupar vi oss i öppen källkod och de licenser som vanligtvis används inom detta område. I samband med detta tittar vi även på vilka möjligheter och begränsningar som finns gällande affärsmodeller baserade på programvara och/eller data, samt hur man systematiskt tar sig an programvarutunga affärscase. 

Vi avslutar med ett diskussionsforum där det finns möjlighet att ta upp egna utmaningar som man stött på inom området.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar som innovationsrådgivare, affärsutvecklare eller samverkanskoordinator eller som samarbetar med universitet och högskolor i olika projekt där du kommer i kontakt med forskningsdata och/eller programvara i olika former.

Förberedelser inför kursen

I god tid innan kursstart kommer du att få tillgång till en kort film (<20min lång) producerad av PRV som går igenom grunderna i immaterialrätten. För att få bästa behållning av kursen behöver du ha tittat på denna innan kursstart.