Intellectual Asset Management

Vill du lära dig mer om IAM-metoden och få en förståelse för vikten av att identifiera och analysera olika kunskapstillgångar?

Kursen är en kombination av två tidigare kurser som har arrangerats inom SNITTS; Intellectual Asset Management samt Making sense of information: positioning analysis

Nästa utbildningstillfälle:  Planeras att arrangeras våren 2025

Kursbeskrivning

Vetskap om hur man identifierar, analyserar och paketerar forskningsresultat som kunskapstillgångar, tillgångar som kan överföras till andra, är avgörande för att möjliggöra strategiskt nyttiggörande av forskning.

Vår utbildning fokuserar på Intellectual Asset Management (IAM). IAM är en arbetsmetodik som ger dig de verktyg du behöver för att kunna ta välgrundade beslut baserade på en god förståelse för interna tillgångar (det som vi har) och externa möjligheter (vår position i relation till andra).

I utbildningen utgår vi från en genomarbetad fallstudie där deltagarna, genom grupparbeten, får förståelse för hur man systematiskt kan beskriva forskningsresultat som kunskapstillgångar och hur man kan använda omvärldsinformation för att analysera nyttiggörandemöjligheter för att stödja värdeskapande aktiviteter. Utbildningen syftar till att ge deltagarna en praktisk förståelse som kan överföras till det dagliga arbetet i hemmiljön.

Läromål


  • En förståelse för vad IAM-metoden består av, dess bakgrund och relevans för nyttiggörande och samverkan
  • Verktyg för att systematisk kunna identifiera och analysera olika kunskapstillgångar
  • Förståelse för hur information runt olika kunskapstillgångar och extern information, det som definiera vår omvärld, kan användas för att stödja olika beslut.
  • Inspiration för hur information kan analyseras och presenteras för att möjliggöra beslut av olika slag
  • Praktiska tips och tricks som stöd till ditt dagliga arbete

Upplägg

Under utbildningens första modul kommer vi att ge en introduktion till IAMs olika koncept och verktyg samt några praktiska tips och tricks som kan hjälpa dig tillämpa metodiken i ditt eget arbete.  

Under utbildningens andra modul tillämpas den teoretiska kunskapen i case övningar, genom grupparbeten. Det kommer även finnas tid för frågor, gruppdiskussion och reflektion över ditt eget arbete.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till innovationsrådgivare eller andra som har en roll att stödja nyttiggörande och samverkan inom universitetsområdet. Utbildningen passar även dig som är forskare och forskningsledare.

Förberedelser inför kursen

Inför kursen ber vi alla deltagare att genomgå två korta, förberedande utbildningar (40 minuter var). Detta för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen och även ge dig den kunskap du behöver för att delta i gruppdiskussionerna på ett bra sätt.

Under utbildningens två moduler fördjupas den kunskap du fått genom filmerna och ett stort fokus kommer att ligga på praktisk övning.


Dessa utbildningar har tagits fram under IMP projektet. Information om IMP projektet samt vidare utbildningsmaterial och relevanta case kan också hittas på www.imp-act.se

Praktisk information

Språk: Undervisningen sker på svenska

Information om kostnad och anmälan annonseras när nytt datum för kursen planerats.