SIG IMP

SIG IMP är en nyetablerad SIG inom SNITTS som bygger vidare på det Vinnova-finansierade IMP-projektet samt den existerande SIG IN som har fokuserat på hur innovationsverksamheter kan nyttja innovationsinformation för att understödja beslut kring hantering av kunskapstillgångar av olika slag.

SIGen är öppen för samtliga medlemmar i SNITTS. Den riktar sig primärt till individer som på olika sätt arbetar med att stötta forskare och studenter i sitt arbete med att nyttiggöra sin kunskap och sitt forskningsresultat.

Syftet är att inspirera och bidra till en ökad gemensam förståelse och implementering av tillämpbara arbetssätt och verksamhetsutveckling kopplat till nyttiggörande av kunskapstillgångar skapade vid universitet och högskolor för att därigenom möjliggöra ett ökat samverkans- och samhällsansvar.

SIGen fokuserar på ett konkret erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och målet är att möjliggöra en gemensam verktygsframtagning (ex riktlinjer, policies, arbetssätt) för lärosäten och deras innovationsverksamheter. Resultaten från erfarenhetsutbytet och det gemensamma arbetet inom SIGen sprids på den digitala plattformen imp-act.se.

Fler SIG:ar inom SNITTS

SIG Student

SIG student finns till för dig som jobbar med studenter som huvudsakliga målgrupp. Frågor som diskuteras kan vara; hur når vi studenterna på bästa sätt och hur kan vi vara med och stötta dem till innovation och entreprenörskap?  

I SIG Student skapar vi tillsammans ett forum för ventilering av våra upplevelser. Vi vill ha ett stort fokus på erfarenhetsutbyte och ser även riktad kompetensutveckling som ett mål framöver.

SIG Social Innovation

SIGen är ett samarbete mellan SNITTS och Mötesplats Social Innovation. De stora och komplexa samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför kräver nya innovativa modeller och lösningar. Den snabba tekniska utvecklingen och förändringar i vår omvärld berör alla samhällssektorer och nu stärks fältets erkännande genom större satsningar och synlighet på området.

Med den expertis inom MSI har inom fältet och med SNITTS nätverk av individer och organisationer som främjar nyttiggörande av kunskap, forskning och innovation, ser vi ett stort värde i att samarbeta närmare.

SIG Humsam (vilande)

Energimyndigheten och Formas i samverkan med Vinnova driver tillsammans med föreningen Humsamverkan ett projekt för att skapa bättre förutsättningar för inkluderande forsknings- och innovationsfinansiering, med särskilt fokus på områdena Hum och Sam. Ett av delprojekten består i att ta fram och utveckla arbetssätt och processverktyg för stödenheter som kan förbättra kommunikationen mellan finansiär – stödfunktion – forskare i båda riktningar.

SIG HumSam kommer att användas som plattform för dialog under projekttiden (2019-2020). Enheten för externa relationer vid Umeå universitet är koordinerande lärosäte för delprojektet, men målet är att formulera verktyg som ska vara generiskt tillämpbara vid alla lärosäten som så önskar. De konkreta stöd som utvecklas ska tillgängliggöras på Humsamverkans hemsida.