SIG Social Innovation

SIGen är ett samarbete mellan SNITTS och Mötesplats Social Innovation. De stora och komplexa samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför kräver nya innovativa modeller och lösningar. Den snabba tekniska utvecklingen och förändringar i vår omvärld berör alla samhällssektorer och nu stärks fältets erkännande genom större satsningar och synlighet på området.

Med den expertis inom MSI har inom fältet och med SNITTS nätverk av individer och organisationer som främjar nyttiggörande av kunskap, forskning och innovation, ser vi ett stort värde i att samarbeta närmare.

Nästa möte inom SIG Social Innovation

När och var: 2 februari 10:00-13:00, Samverket Stockholm

Workshopen är en fortsättning på den träff vi hade i slutet av november 2022. I februari kommer vi att fortsätta nysta i utmaningarna som lyftes under första workshopen och gemensamt hitta vägar framåt för möjliga lösningar. Men också diskutera hur SIGen kan vara ett stöd i förflyttningen hos alla lärosäten/rådgivare.

Även om du inte hade möjlighet att vara med vid vår första workshop är du varmt välkommen att delta vid detta tillfälle!

Hur gör ni?-session med Samverket-medlemmar på eftermiddagen 2/2.
Samverket, där vår workshop arrangeras, fungerar som coworking-miljöer för offentliga organisationer i Stockholm och Östersund. Tanken är att skapa innovativa arenor som sammanför kompetens över förvaltningsgränser, inspirerar till kreativ problemlösning och främjar gemensamt lärande. I dagsläget har Samverket nästan 200 medlemmar från ca 40 olika offentliga organisationer.

Samverket bjuder in till fortsatt erfarenhetsutbyte på eftermiddagen mellan 13:15-14:15 för er som har möjlighet att stanna kvar. Passa på att dela erfarenheter inom området med myndigheter, kommun och regioner.

Hur gör ni: Social Innovation
Vad menar vi med social innovation? Både begreppet och innehållet används flitigt men väldigt brett. Hur arbetar er organisation med Sociala innovationer? Vilka stödsystem finns på området? Vilka verktyg och goda exempel kan vi dela med oss av?
Efter en kort inledning av SNITTS SIG Social Innovation öppnas samtalet för ömsesidigt erfarenhetsutbyte från andra samhällssektorer. Kom och lyssna, inspireras och nätverka!

Hoppas att du har möjlighet att delta!

Fler SIG:ar inom SNITTS

SIG IMP

SIG IMP bygger vidare på det Vinnova-finansierade IMP-projektet samt den existerande SIG IN som har fokuserat på hur innovationsverksamheter kan nyttja innovationsinformation för att understödja beslut kring hantering av kunskapstillgångar av olika slag.
 
Syftet med SIGen är att inspirera och bidra till en ökad gemensam förståelse och implementering av tillämpbara arbetssätt och verksamhetsutveckling kopplat till nyttiggörande av kunskapstillgångar skapade vid universitet och högskolor. 

Målet är att genom ett konkret erfarenhetsutbyte, möjliggöra en gemensam verktygsframtagning för lärosäten och deras innovationsverksamheter. 

SIG Student

SIG student finns till för dig som jobbar med studenter som huvudsakliga målgrupp. 

Frågor som diskuteras kan vara; hur når vi studenterna på bästa sätt och hur kan vi vara med och stötta dem till innovation och entreprenörskap?  

I SIG Student skapar vi tillsammans ett forum för ventilering av våra upplevelser. Vi vill ha ett stort fokus på erfarenhetsutbyte och ser även riktad kompetensutveckling som ett mål framöver. 

SIG Humsam (vilande)

Energimyndigheten och Formas i samverkan med Vinnova driver tillsammans med föreningen Humsamverkan ett projekt för att skapa bättre förutsättningar för inkluderande forsknings- och innovationsfinansiering, med särskilt fokus på områdena Hum och Sam. Ett av delprojekten består i att ta fram och utveckla arbetssätt och processverktyg för stödenheter som kan förbättra kommunikationen mellan finansiär – stödfunktion – forskare i båda riktningar.

SIG HumSam kommer att användas som plattform för dialog under projekttiden (2019-2020). Enheten för externa relationer vid Umeå universitet är koordinerande lärosäte för delprojektet, men målet är att formulera verktyg som ska vara generiskt tillämpbara vid alla lärosäten som så önskar. De konkreta stöd som utvecklas ska tillgängliggöras på Humsamverkans hemsida.