Samarbetsorganisationer och andra länkar

Ett av SNITTS kärnområden är: Samarbeten för ett effektivare stödsystem
Tillsammans med våra internationella och nationella samarbetspartners vill vi möjliggöra ett sömlöst och mer effektivt innovationssystem. Här har vi samlat länkar till våra samarbetsorganisationer tillsammans med länkar till annat matnyttigt material för innovationsstödjande aktörer.

Våra samarbetsorganisationer

ASTP

ASTP är den europeiska medlemsorganisationen för de som arbetar i innovations - och nyttiggörandebranschen.

ATTP - Alliance of Technology Transfer Professionals 

ATTP är ett globalt nätverk som verkar för att främja och bibehålla globala standarder för yrkesverksamma inom nyttiggörande- och kommersialiseringsbranschen, genom RTTP-certifieringen.

FUHS

Föreningen för universitets holdingbolag i Sverige

Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation är den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation.

RJ Flexit

Med RJ Flexit stödjer RJ forskning och samverkan mellan forskare och organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor. 

SISP

Branschorganisationen för Science Parks och inkubatorer i Sverige 

Unilink

UniLink är en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Föreningen har idag 24 lärosäten som medlemmar. 

Nyttiga länkar

Samsynwikin

Samsynwikin har sex lärosäten jobbat för att bidra till en ökad förståelse för universitets och högskolors samverkan genom att utforska och definiera de mer väsentliga begrepp som används inom området. 

Excellenta värdekedjor

För dig som jobbar i ett innovationskontor eller i någon av de länkar som utgör den lärosätesnära värdekedjan för att nyttiggöra kunskap med ursprung från våra högskolor, tjänar detta dokument som inspirationskälla eller checklista för hur våra insatser tillsammans ska kunna bli än mer effektiva!
Till rapporten: Excellenta värdekedjor


Vertygslåda för att stötta sociala innovatörer

Här hittar du samlade verktyg för att stötta utvecklingen av sociala innovationer, det vill säga nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Till verktygslådanNationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030

Denna skrivelse är den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Strategin utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. Genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken ska vara samordnad med landsbygdspolitiken, politiken för hållbar stadsutveckling, miljöpolitiken samt andra berörda politikområden. 

Forskningsproposition 2021-2024

I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021– 2024. Den omfattar frågor om såväl forskning och innovation som högre utbildning. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings-och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. 

Innovation som drivkraft från forskning till nytta 

Betänkande av Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor.

Horizon Europe 2021-2024, strategic plan

Horizon Europe är ett 7-årigt vetenskapligt forskningsinitiativ från Europeiska unionen, en efterföljare till det senaste programmet Horizon 2020 och de tidigare ramprogrammen för forskning och teknisk utveckling. Till Horizon Europe 2021-2024, strategic plan

EIT Strategy 2021 - 2027

EIT - European Institute of Innovation and Technology
Horizon Europe is the EU’s key funding programme for research and innovation with a budget of EUR 95.5 billion. It tackles climate change, helps to achieve the UN’s Sustainable Development Goals and boosts the EU’s competitiveness and growth.

As part of Pillar 3 ‘Innovative Europe’, the EIT contributes to achieving the four key strategic orientations of the Horizon Europe Strategic Plan.

The EIT’s strategy, priorities, objectives, key actions, activities, mode of operation, and expected impacts are presented in the EIT Strategic Innovation Agenda 2021-2027.

Tillväxtverket, Smart specialisering och kluster program 

Smart specialisering handlar om att satsa på det vi kan bli bäst på. Allt för att stärka vår framtida konkurrenskraft. Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete med Smart specialisering. 

European cluster collaboration platform

The European online hub for industry clusters
ECC's mission is to be the European online hub for cluster stakeholders (cluster organisations, policymakers and other related stakeholders from the cluster ecosystem) and the reference one-stop-shop for stakeholders in third countries aiming to set up partnerships with European counterparts

OECD

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en internationell analysorganisation som regelbundet publicerar relevanta rapporter: https://www.oecd.org/innovation/ 

CIRCLE

Center for innovation, research and competence in the learning economy, publicerar vetenskapliga artiklar som kan påverka policy: http://www.circle.lu.se/publications/ 

Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum har många bra artiklar och föredrag
https://entreprenorskapsforum.se/  

ESBRI

ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning, har många bra artiklar och föredrag       

o   http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=2005 (artikel om vetenskap bakom metoder och verktyg)

o   http://www.esbri.se/ekosystemet.asp (nedladdningsbar bok om entreprenörsekosystemet)