Konkreta exempel på arbete med hållbarhetsfrågorna

Att hållbarhetsfrågorna ligger högt upp på agendan för många kunde vi snabbt se på vårt förra möte. Inför detta möte så ville vi därför gräva djupare i frågan, därför blev denna månads spaning: Hur styr ni ert innovationsarbete mot bättre avtryck? Vilka arbetssätt, samarbeten och andra framgångsfaktorer vill ni dela för att bidra till kvalitet och spets? Kort sagt, hur jobbar vi praktiskt med hållbarhet?

Under mötet lyftes flera konkreta exempel på detta arbete men det fanns också en stor frustration i gruppen. I dagsläget är stödet litet när det kommer till att utveckla och facilitera redan befintliga idéer och därigenom skapa verklig impact.

Hållbarhetsutmaningarna är komplexa. Och oftast ligger den stora utmaningen i rådgivarens egen kompetens och hur de läser av den som de träffar. 

På Linköpings universitet har de integrerat hållbarhet i sin inkubatorprocess. De impact-bolag som inte passat i processen ses nu över gemensamt av innovationskontoret och inkubatorn för att kunna se var det glappar. LiU arbetar nu också för att säkra hållbarhet och stöd för impact i de tidiga, forskningsnära insatserna.

På Uppsala universitet försöker de integrera hållbarhetsfrågorna från start i sin rådgivning. De arbetar även med projektens mognadsgrad utifrån hållbarhetsaspekten. I deras VFT-projekt ska både den möjliga positiva respektive negativa effekt som kan uppstå beskrivas och dessutom utvecklas i form av resonemang. De erbjuder också workshops kring hur man kan arbeta med hållbarhet i bred bemärkelse för alla sina projekt. 

Helsingborgs stad är den första kommunen i världen att jobba med block chains. I övrigt kretsar mycket av deras innovationsarbete runt AI. Något som är otroligt viktigt framåt och för att få verkligt driv i innovativa projekt är samarbeten med näringsliv och akademi. De ser nu över nya affärsmodeller för att jobba med detta på ett hållbart sätt.

Det görs mycket men det finns fortfarande mycket kvar att göra menar fler i kommittén. Vi är kommunikativt inte alls med på banan. Begreppet hållbarhet har blivit lite urvattnat. ”Vad ska vi skriva för att checka av boxen” snarare än vad kan vi göra som har en positiv effekt på riktigt. Vi behöver konkretisera och omformulera vad vi menar med begreppet för att det ska få spets igen. 

Tyvärr kan de som arbetar med dessa frågor på riktigt komma lite i skymundan. Istället för premiera och ge möjlighet att söka medel för dem som behöver utvecklas inom området borde fokus ligga på att skala upp dem som gör rätt. I dagsläget är det svårt för dem att söka medel för utveckling och förvaltning. Vi har en förkärlek för att hela tiden uppfinna nytt, men svårt att tillvarata och skala upp det som redan finns. ”Ideas are easy, implementation is hard”

Att förvalta och förädla befintlig kunskap är bland det viktigaste vi gör som rådgivare. Men kunskapsnivån för att kunna hjälpa dessa (born sustainable) initiativ är för låg. De typer av impact satsningar som utmanar gamla tankesätt och strukturer blir besvärliga. De passar inte in i våra traditionella boxar. Tyvärr kan föråldrade regelverk och ramar minska viljan och förmågan att innovera. 

Vi tror att det finns ett behov, men ibland kan det vara svårt att hitta någon som vill ta idén vidare och implementera. Ett sätt kan vara att säkerställa att den tänkta kunden är med i uppstartsfasen. Alla är mer engagerade i något de har varit med och utvecklat. Det är också viktigt att söka sig till den bästa marknaden, och det kanske inte är den du sitter i. Vilka aktörer behöver finnas med från start? 

Impact Planning Canvas är också ett bra verktyg att använda i uppstartsfasen av projektet. 

Tips:

· ESBRI har tidigare arrangerat ett webinar om hållbarhet, det finns att se i efterhand här: http://www.esbri.se/forelasning_tv_visa.asp?id=537417312

· PÅ LTU ges en kurs i Innovation, genus och hållbar utveckling. Här kan ni läsa mer om denna: https://www.ltu.se/edu/course/G00/G0006A/G0006A-Innovation-genus-och-hallbar-utveckling-1.69943?l=en

· På Syddansk universitet har de satsat stort på hållbarhetsfrågan och vill bli Danmarks första hållbara universitet. Läs mer här: https://unric.org/sv/syddansk-universitet-vill-bli-danmarks-forsta-hallbara-universitet/ 

· Mer information om Uppsala universitets arbete med hållbarhetsfrågorna: https://www.uu.se/om-uu/hallbar-utveckling/uppsala-university-sustainability-initiatives/

· Guide till hållbart företagande: https://www.verksamt.se/starta/hallbart-foretagande 

· Verktyg för att stötta sociala innovatörer: https://www.thejointway.se/

Ny ATTP rapport: Global Commercialisation Metrics Benchmark Report