Spaning från omvärldsbevakningskommittén: Professionsutveckling – hållbarhet, riskhantering, inkludering och impact

Månadens spaning ämnade ge inspel till årets stora utbildningssatsning inom SNITTS, en kurs inom hållbarhetsområdet. Vi bad kommittén spana kring vilka kompetenser de tror kommer att krävas för att vi i våra professionella roller ska kunna bidra till lösningar på de globala utmaningarna. Men också hur vi ska tänka vid rekrytering av ny kompetens och hur vi kan engagera specialistkompetens i särskilda insatser? Hur kompetensutvecklar vi de som arbetar inom innovationsområdet för att fylla nutida och framtida behov?

På dagen för vårt möte blev vi alla varse om det pågående kriget i Europa. Detta visar att vår värld är oerhört sårbar och vikten av samarbete mellan olika aktörer och över gränser är större än någonsin. Frågor kring hur vår profession ska se ut och hur vi tillsammans kan stötta vägen mot ett bättre, starkare och mer hållbart samhälle är essentiella. Därav diskuterades även hur vi kan framtidssäkra oss genom utbildningsinsatser. Men även en medveten riskhantering när vi ger oss in i nya marknader, regioner eller länder. Något vi kommer behöva göra än mer framöver då de stora samhällsutmaningarna kommer kräva att forskare samarbetar från flera olika lärosäten och då även utländska. För innovationskontoren kräver detta en större komptens inom att hantera avtal.

I våra professionella roller kan vi främst bidra till lösningar genom att få de idébärare vi jobbar med att själva fokusera mer på hållbarhet i sina projekt. Då behöver vi som innovationsrådgivare och dylikt ha kompetens och kunskap för att kunna förklara och motivera varför de ska fokusera på hållbarhet. Vi behöver också vara konkreta och tydliga. Det är personen vi hjälper och inte deras idé. Vår roll är inte att vara påhejare för alla idéer utan blir istället att hitta eventuella hål i idén och få idéägaren att undvika luftslotten. 

Vid rekrytering till innovationskontor bör vi ställa oss frågan; vilka kompetenser kan vi komplettera forskarna med? Det bör vara personer med en öppen inställning och respekt för andras kompetens. Personen bör dock ha möjlighet att se vägen för något som inte är en innovation än. Rätt person med rätt approach är viktigare än att checka i alla boxar för önskad kompetens.

När det kommer till riskhantering handlar det oftast om kända risker, vad gör vi om X eller Y inträffar? Men med den oroliga omvärld vi befinner oss i är det svårt att förutspå vad som kommer att hända. Då är förmågan att snabbt kunna ställa om en av de viktigaste kompetenserna i en organisation. När vi anställer ny personal borde generiska kompetenser och ett agilt förhållningssätt väga tungt. Många i kommittén var eniga om att en bred baskunskap i att jobba i föränderliga miljöer många gånger är viktigare än spets. Det bör finnas en grundtrygghet och tillit i organisationen, men också en möjlighet för samtliga att få nyttja sin expertis.

Vad är det jag inte vet som jag borde veta, är en otroligt svår fråga att besvara. Här kan obekväma frågor från nyanställda bli enormt värdefulla. Kommittén diskuterade också möjligheten att lyfta dessa frågor med nationella kollegor för att skapa en förståelse för andras kontext. Vilka kompetenser värdesätter ni, vilka nätverk ser ni som viktiga, etc. Alla har olika förutsättningar, men det är ändå relevant att se hur andra har löst deras utmaningar. Genom dessa övningar kan man också inse vad man missat i sin egen organisation. 

Gällande kompetenser inom hållbarhet borde det ses som positivt vid rekrytering. Men tveksamt om det borde ställas krav på det då kompetensen är svår att kvalitetssäkra. Dock är det tydligt att utbildningsbehovet är stort. Det är lätt att luta sig mot kollegor som kan detta bättre, men det funkar inte i längden. Vi behöver öka lägsta nivån och se till att alla har grundkunskapen. Hållbarhet är ett urvattnat ord och vi borde istället satsa på att öka våra kompetenser inom hållbar utveckling, vilket också är bakgrunden till agenda 2030. 

Vi behöver känna till de verktyg som finns och hur agenda 2030 kan användas praktiskt. Vi behöver inte kunna allt och vi ska inte ha lösningen, men vi ska ha kompetens nog för att veta vem som kan bistå om vi kör fast.

Vi behöver också förstå vår roll i värdekedjan och respektera den. Arbetet med att bidra till lösningar på de globala utmaningarna är långsiktigt och holistiskt. De flesta inser att vi behöver hållbar utveckling men vi behöver fördjupa förståelsen, samband och vilka positiva respektive negativa effekter som skapas. Svenska myndigheter behöver förstå vad innovation innebär och att det faktiskt kan innebära risker. Som aktörer i innovationssystemet behöver vi vara kompetenta och kunna visa på eventuella risker. 
 

Bidra till den årliga europeiska undersökningen kring KT-aktiviteter och resultat