Spaning från omvärldsbevakningskommittén: Vilka positiva mönster kan vi se från Pandemin?

Under våren 2021 inleddes arbetet i SNITTS omvärldsbevakningskommitté. En grupp om 15 personer som representerar olika delar av innovationssystemet, mestadels nationellt men även internationellt, blir våra linser ut i olika segment. Gruppen kommer att bistå SNITTS organisation med input kring aktuella ämnen och vara öronen utåt för trender och vad som är på gång; ta pulsen på vår omvärld.

Inför första mötet i juni 2021 bad vi alla ge oss spaningar inom sina områden på vilka positiva mönster de fångat utifrån den pandemi vi befinner oss i. Vad har de sett för omställning i deras professionella horisont som är bra omställningar framåt?

Gruppen var enig om att vi även behöver se på baksidorna för att kunna se framåt. För att uppnå verklig utveckling måste vi ha möjlighet att se hela problemet och hantera det. Så är det också med många av de spaningar på positiva effekter vi kunnat se av pandemin. Krisen har inte varit densamma för alla. Vi ser vinster med ett enklare livspussel och mindre resande, men även mer ensamhet och större utsatthet för de som inte har haft möjlighet att arbeta hemifrån. Under vårt möte diskuterade gruppen hur vi kan använda de bra effekter som uppstått på ett smart sätt framöver.

Digitaliseringen har blivit vardag

Alla har mer eller mindre behövt digitalisera sina verksamheter. Behovet av att ställa om har lett till uppfinningsrikedom i våra arbetssätt. Förhoppningsvis leder detta till att vi också blir mer hållbara och att ny teknologi, nya verktyg utvecklas vidare.

Våra digitala möten har många fördelar, de blir mer demokratiska när fysiska hindren minskar och ökar tillgängligheten så att vi kan nå nya personer. Vi ser en trend i att lyckas locka personer med högre positioner till våra möten samt välrenommerade talare från andra länder till våra events.

Olika möjligheter att agera i den digitala världen har öppnat våra ögon för att alla inte har samma villkor. Vi hoppas att vi framöver, tillsammans, kan arbeta för att minska dessa klyftor och ta tillvara på de positiva effekterna av en allt mer digital omvärld.

Trots ökad tillgänglighet, miljövinsten vid minskat resande och tidsbesparingen för individer så är vi övertygade om att vi framöver kommer att träffas fysiskt, framför allt i kreativa sammanhang, men med väl avvägda argument och prioriteringar.


Vikten av att arbeta tillsammans

Digitaliseringen har dessutom fört alla i världen närmare varandra, både över nations- och disciplingränser. Samverkan har inte bara blivit enklare, pandemin har också visat hur viktigt det är. Även om relationsbyggande och tillitsskapande känns svårare när man inte möts fysiskt så har vi varit tvungna att arbeta tillsammans för att ta oss ur den globala krisen.

Ett tydligt tecken på vikten av att samverka är att den svenska regeringen lyfter fram samverkan mer än tidigare i den senaste forskningspropositionen.

Samhällets förmåga till snabba och radikala anpassningar har även ökat hoppet om att vi, när vi jobbar tillsammans mot samma mål, gemensamt kan vidta åtgärder för att mildra klimatförändringarna.

Vi har sett en snabbare lagstiftning och samordning mellan myndigheter. T.ex. vaccinerna som har haft en väldigt snabb process med samarbete över landsgränser och organ för att få alla delar på plats. Det visar på möjligheterna och kan förhoppningsvis leda till förändring på sikt också. Vi kan göra stora förändringar när vi jobbar tillsammans!


Större fokus på innovation, entreprenörskap, forskning och vetenskap

Vetenskap och forskning har hamnat i fokus. Fler förstår vikten och värdet av att forskare samverkar med andra delar av samhället. Utvecklingen mot öppen vetenskap har skyndats på världen över.


Intraprenörskap och innovation har fått större fokus i företagen – flera svenska företag lyfter behovet av intraprenörskap, både i pandemin och i framtiden. Vi ser också att behovet av förståelse för människor och mänskligt beteende blir allt viktigare inom tekniksektorn och beteendevetare och humanister blivit mer efterfrågade från näringslivet. Som aktör i innovationssystemet blir det viktigt att förbereda dem för detta och säkerställa att vi använder den kompetens som behövs istället för den som vi är vana att efterfråga?


På de lärosäten som representeras i vår kommitté har man även märkt av ett ökat entreprenöriellt intresse bland studenter. Fler forskningsprojekt nyttiggörs och tidigare idéer realiseras i högre grad men på vissa lärosäten ser vi också att innovationsgraden sjunker. Hur kan vi arbete för att undvika detta?

Från regeringshåll ser vi en ökad investeringsvilja och en mer aktiv näringspolitik med många nya satsningar och stöd. Sverige kikar mycket på hur andra länder gör, det finns en rädsla av att halka efter internationellt. Det kan ibland göra att går det för snabbt.  Ett bra tips till SNITTS medlemmar är att börja lägga upp planer på vad man vill göra och börja spåna redan nu. På så sätt kan vi hjälpas åt at se till att mer vettiga idéer blir de som det satsas på.


Nya roller och medmänsklighet

Ruralisering är en annan spaning som blivit stor under pandemin. Flexibla arbetsplatser och ökade möjligheter för personal att arbeta på distans gör att företagen kan rekrytera från större geografiskt område. Alla behöver inte bosätta sig i städerna vilket kan innebära billigare bostäder, mindre trafik och större närhet till naturen. Hur tror vi då att den fysiska arbetsplatsen kommer att se ut? Kanske ploppar det upp mer delade arbetsytor i ens närområde som kan boosta både kreativitet och nya insikter från skilda branscher? Det kommer nog att bli spännande effekter inom rekrytering med snabb omställning och rörlighet hos de anställda.

Trots att vi ser också en ökad protektionism, att skydda sitt eget och stänga gränser har även känslan av att vi sitter i samma båt varit markant under pandemin. En ökad förståelse för allas olika möjligheter och att en kris inte drabbar alla på samma vis. Vi ser ett ökat ansvarstagande och vilja att hjälpa till där man kan, både mellan människor men också hos organisationer.

Sist men inte minst; samarbeten krävs! Vi behöver varandra men vi behöver också stärkas internt. Nu ser vi fram emot en tid där många av våra lärdomar tas tillvara men också en möjlighet till våra efterlängtade spontana möten!

 

Under våren 2021 startade vi på SNITTS upp vår omvärldsbevakningskommitté. Syftet med kommittén är att SNITTS ska bli en bättre källa till kunskap och insikter för våra medlemmar och samarbetspartners samt ha möjlighet att erbjuda aktiviteter inom så relevanta områden som möjligt. Kommittén kommer att ses en gång i månaden och inför varje möte tas ett nytt ämne upp för spaning.