Spaning från SNITTS Omvärldsbevakningskommitté: REF and Impact, what can we learn from UK?

Inför detta möte i Omvärldsbevakningkommittén hade vi bjudit in Sean Fielding, fd Chef för innovation och impact vid universitet i Exeter. Vi var nyfikna på att höra vad som är nytt inom REF och Impact Assessment Stories i Storbritannien och om det finns något vi kan lära oss av det.

Research Excellence Framework (REF) är ett system för att bedöma omfattningen och kvaliteten på akademisk forskning som bedrivs vid universitet i Storbritannien. Det genomförs av de fyra brittiska högre utbildningsfinansieringsorganen: Research England, Scottish Funding Council (SFC), Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) och Department for the Economy, Northern Ireland (DfE). 

Sean inledde vårt möte med att säga att Storbritanniens fokuserade arbete mot Impact verkligen har ändat hur människor gör saker. Sean lyfter fyra punkter som han anser är det viktigaste med impact och det arbete som görs i Storbritannien: 

 • Vi gör en skillnad – Impact handlar om att skapa värde, både för ekonomin och samhället.
 • Ansvarsskyldighet – att visa för regeringen, intressenter och allmänheten värdet av forskning.
 • Informera om finansiella beslut genom att visa på den samhällsekonomiska nyttan av forskning, avkastning på investeringen. 
 • Skapa möjligheter för akademiker, förbättra färdigheter, förbättra forskning, karriärutveckling, mer deltagande i politik, innovation, miljöförbättring etc.

REF:en sker vart sjunde år och hur universiteten bedöms påverkar hur mycket pengar de kommer bli tilldelade under denna sju-års period. Och det rör sig om en avsevärd summa pengar som fördelas, totalen ligger på två biljoner pund. Alla institutioner som bedriver forskning är med och bidrar och kravet är att lämna in en Impact Case Study för var tolfte anställd inom en avdelning. Sean lyfter några punkter som han tycker är värt att notera: 

 •  Det begränsar hur många personer som anställs vid en avdelning, blir man fler anställda måste fler Impact Case Studies skickas in. 
 •  Impact kan inte överföras – måste genereras från forskning publicerad vid ett visst universitet (under de senaste 20 åren). 
 • Om en forskare lämnar ett universitet kan det bli svårt att få dem att bidra i efterhand till Impact Case Studies
 •  Impact Case Studies från tidigare år kan skickas in om det har skett ytterligare påverkan under REF-perioden. 
 •  Bevis för impact är avgörande
 •  Det finns från start en tydlig deadline när materialet ska skickas in– vilket skapar ett starkt fokus på hur man får saker att hända.

En annan spaning från Sean är att detta har ökat intresse för partnerskap och att arbete mer med icke-statliga organisationer (NGOs). Fler parter krävs när forskningen måste vara i världsklass. Dessutom har det gjort att de forskare som bidrar till impact har blivit mer uppskattade än tidigare. Både från sin avdelning och på universitetet i stort. De bidrar med avsevärt kapital till universitetet. På University of Exeter får de mer pengar från REFen än från sina IP-rättigheter.

I veckan släpptes en analys av de Impact Case Studies som lämnats in till REF 2021. De utgör en rik resurs för analys och visar upp den forskning som bedrivs vid brittiska högre utbildningsinstitutioner (HEIs) de senaste åren. (https://www.rand.org/randeurope/research/projects/2023/ref-2021-data.html)

Syftet med studien var att ge ett underlag till utveckling av kommande REF samt att kvantitativt och kvalitativt analysera Impact Case Studies för att undersöka vilken bredare samhällspåverkan som forskning vid högre utbildningsinstitutioner i England har bidragit till. Analysen resulterade i följande siffror: 

 •  6361 Impact Case Studies
 •  Global, lokal och nationell påverkan
 •  79 unika breda Impact-ämnen från 'cancerdiagnostik och terapi' och 'intelligens och cybersäkerhet' till 'förorening och luftkvalitet', 'språk och lingvistik'.
 •  59 olika mottagartyper. De fem främsta inkluderade 'regeringar', 'samhällen', 'beslutsfattare', 'praktiker' och 'industrin'. Specifika grupper av mottagare som sjuksköterskor och bönder.
 •  5397 unika påverkansvägar!

Genom analysen hade de hoppats att kunna skapa en process för arbetet med impact case studies men med nästan 5400 unika sätt att nå impact kom de till slutsatsen "Impact är en komplex, skräddarsydd aktivitet".

Några andra intressanta lärdomar som analysen gav var:

 •  Impact tar i genomsnitt 10 år (efter publicering) 
 •  17 % av de inskickade case stories var till 50 % lik en case storie från 2014, men med ytterligare utveckling.
 •  2 146 Impact Case Stories (cirka 34 %) nämnde RoI/inkomst, det vill säga 66 % hade icke-finansiell impact.
 •  3 370 Impact Case Stories (det vill säga 56 %) involverade samarbetspartners inom forskningen, som till exempel hälso- och sjukvård, företag, ideella organisationer, och regeringen.
 •  60 % av impacten sker utanför området där forskningen genomfördes
 •  Endast 19 högre utbildningsinstitutioner hade 'hyperlokal påverkan'

 Vad har detta då betytt för de som arbetar med Knowledge Exchange (KE) i Storbritannien? Framför allt har de fått ett högre erkännande. Expertisen, erfarenheten och nätverken behövs. Fokuset på Impact har lett till fler partners, högre inkomst och fler möjligheter för KE-kontoret.

Att stötta impact-case särskiljer sig inte mycket från att stötta KE i stort. Som stöd till forskarna behöver KE fokusera, prioritera och arbeta resilient. De case med bäst impact-möjligheter prioriteras och det är ett långsiktigt arbete med att tydliggöra och förverkliga impact-mål. De stöttar också forskarna genom att säkerställa att räckvidden och betydelsen av den impact som skapas maximeras. Samt att under resans gång säkerställa tydliga bevis på impact.

Vid SNITTS studieresa till England under 2013 var många ganska tveksamma till detta upplägg. De kritiska rösterna har under åren sagt att det både tar onödigt mycket tid och att det är väldigt kostsamt. Men Sean menar nu att de faktiskt gillar det mer än vad de först trodde. De har accepterat att detta är en nyckelfaktor i deras system och om de inte skulle bidra med case studies skulle de heller inte få några pengar. REF:en har även gjort att impact-kulturen har blivit integrerad på hela universitetet. Alla avdelningar är involverade (även de som normalt sett inte arbetat med nyttiggörande) och även universitetsledningen. Kostnaden är ganska hög men det är ett utmärkt sätt att visa på den nytta som skapas på universiteten och det påverkar universitetets rykte under många år.

Seans presentation hittar du som medlem i vår medlemsportal.

 

Bidra till RM Roadmap enkät