Get to work

Get to work är ett koncept för att brygga studenter med näringsliv i Halland samtidigt som studenterna övar sina entreprenöriella förmågor och ger företagen innovationskraft och nya perspektiv på sin verksamhet. Sara Nilsson på HighFive; , 070-745 03 08 

Intressenter

 • Studenter
 • Innovationsstöd vid lärosätet
 • Regionala bolag i tillväxtfas


Sekundära intressenter; kommun, region, och framtida arbetsgivare

Behov

Hos studenten:

 • Brist på arbetslivserfarenhet
 • Brist på social kompetens
 • Känsla av att inte kunna någonting


Hos företagen:

 • Svårt att rekrytera rätt kompetens
 • Saknar utifrånperspektiv på den egna verksamheten
 • Behöver en väg in på högskolan

Aktiviteter i verktyget

Resurser

Personer/
Roller

 • Studenter (ca 5/grupp)
 • Representant från företag (minst 1)
 • Coacher (2 pers)

Kostnad

 • Inga kostnader utöver tid.

Tid

 • Studenter: 40 h - fördelat på 5 veckor
 • Företag: 5 h
 • Innovationsstöd: 15 h - varav 10 h för förarbete och 5 h handledning under processen.

Samverkansområde

 • Ingen avgränsning i utbildnings- och näringsområde 
 • Breda samverkansuppgiften 
 • Utmaningsdriven utbildning

Identifierad nytta

 • Breddat kontaktnät för alla parter
 • Ökad innovationskraft i regionen


För studenten:

 • Träning i entreprenöriellt förhållningssätt, innovationsförståelse
 • Ökad social kompetens och självförtroende
 • Arbetslivserfarenhet (referenser till CV)


För företaget:

 • Möjlighet till rekrytering
 • Utifrån perspektiv på egna verksamheten
 • En väg in på högskolan

Lärdomar

• Tydlighet med att det är en lärprocess och inte ett konsultuppdrag.
• Representanten från företaget måste ha ett öppet mindset.
• Kontinuerlig vägledning från innovationsstödet är viktigt.
• Lägg mycket tid på att förklara och påminna om grupprocessen, olika erfarenheter och språk.

Research Impact Studio