Ny UniLink och SNITTS utbildning: Att stötta samverkan


Vill du vässa din kompetens och bli bättre på att stötta forskare och idébärare i sitt samverkansarbete?
UniLink och SNITTS har gemensamt utvecklat en utbildning för anställda inom samverkans- och innovationsområdet vid landets lärosäten. 
 
En pilot av utbildningen kommer att genomföras under hösten 2024. Den 7 november sker den inledande träffen fysiskt på Uppsala universitet. Därefter följer fyra digitala träffar under november och december.


Om utbildningen

Upplägget är en nationellt samlande erfarenhetsbaserad utbildning inom samverkansområdet som kombinerar perspektiv från stöd- och kärnverksamhet. Utbildningen orienterar deltagarna i samverkansuppgiftens samtida historia och kontext samt ger praktiska verktyg att öka sin förmåga att bedriva samverkan.

Syfte:   

 • Att erbjuda kompetensutveckling inom samverkansuppgiften, med avseende på historisk och samtida kontext, teori/begrepp, metoder och arbetssätt samt kvalitet och uppföljning.  
 • Att förvalta och bygga vidare på material och lärdomar som redan skapats och finansierats (KLOSS, K3, inkl. MUM/Perspektiv på samverkan och andra initiativ) 
 • Att stärka erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande nationellt inom samverkans- och innovationsområdet

Övergripande lärandemål:

 • Ökad kännedom om, förståelse och förmåga att använda resultaten från K3 
 • Bidra till professionaliseringen av samverkansledare och motsvarande
 • Etablera ett gemensamt språk nationellt och inom olika roller inom samverkansområdet
 • Bidra till ett effektivt samverkansarbete

Målgrupp:   
Kursens primära målgrupp är anställda inom samverkans- och innovationsområdet vid landets lärosäten

Nivå:   
Grundläggande utbildning

Organisation
Kursen är framtagen i samarbete mellan UniLink och Snitts. Flera personer har varit involverade i olika arbetsgrupper. Koordineringsgruppen för utbildningen består av:  

 • Johanna Edborg, SNITTS
 • Malin Linngård, KTH/Unilink
 •  Anna Jansson Åkerson, Högskolan i Gävle/Unilink
 •  Jens Sjölander, Malmö universitet/Unilink
 •  Johan Blaus, KTH/KLOSSnet/SNITTS kurskommitté


Om Piloten

Format: 
Den 7 november sker den inledande träffen fysiskt på Uppsala universitet. Därefter följer fyra digitala träffar under november och december (ca 2 h vardera).

 • Uppstartsträff, 7 november, Uppsala
  Kick-off och gruppaktiviteter
 •  Modul 1 (digital): 14 november 2024
  Orientering, vad är samverkan och varför samverkar vi? 
 •  Modul 2 (digital): 26 november 2024
  Former för Samverkan 
 •  Modul 3 (digital): 6 december
  Kvalitet och uppföljning av samverkan
 •  Modul 4 (digital): 6 december
  Incitament och förutsättningar för samverkan

Att delta i piloten: 

Vår pilot markerar starten för vad som senare är tänkt att bli en årligen återkommande utbildning. Som deltagare förväntas du delta vid alla tillfällen samt aktivt bidra till att utvärdera kursen.

Deltagandet i piloten är kostnadsfritt. 

Anmäl ditt intresse att medverka i piloten senast den 30 september. Besked om vilka som ingår i piloten lämnas senast den 15 oktober.

Vi eftersträvar en representation från flera olika lärosäten under piloten för att maximera erfarenhetsutbytet mellan deltagarna. Deltagare som är medlemmar i både SNITTS och UniLink kommer att prioriteras om pilotomgången blir fullsatt.