Om projektet: Studenter och entreprenörskap

Projekt: Studenter och entreprenörskap (201911-202012)

Under 2020 har SNITTS, i samverkan med Unilink och Örebro universitet, arbetat med ett projekt från Tillväxtverket som syftar till att samordna insatser för ökat entreprenörskap och innovationsförmåga hos studenter.

Inom ramen för projektet genomfördes under 2020 en kartläggning av de verktyg som används för att främja studenters innovations- och entreprenörskapsförmåga. Syftet var att ta till vara på och tillgängliggöra existerande kunskap samt de metoder och verktyg som finns hos professionella idag. Under hösten 2020 gick vi ner på djupet och kartlade tre verktyg som du kan läsa mer om här.

Get to Work, HH Innovation
Research Impact Studio, Göteborgs universitet
CRE8®, Karlstads universitet


Bakgrund

År 2014 startades SIG student för att skapa en mötesplats för universitet och lärosäten att utbyta erfarenhet och förbättra arbetet med att lyckas nå ut ännu bättre till studenter. Lärosätenas förutsättningar skiftar och därmed också resurser och arbetssätt. Tillsammans har lärosätena en mängd kunskap och erfarenhet kring främjande arbete mot studenter och det finns många vinster i att samla och tillgängliggöra dessa. Ofta blir erfarenheterna och metoderna personberoende och därmed sårbart då dessa roller präglas av hög rörlighet.


Mål:

  •  Ta vara på och tillgängliggöra existerande kunskap samt de metoder och verktyg som finns hos professionella som främjar entreprenörskap mot studenter.
  • Göra arbetet mindre personberoende och därmed mindre sårbart, många organisationer präglas av hög personalomsättning.
  • Öka kvaliteten, effektiviteten och långsiktigheten i arbetet med att främja entreprenörskap mot studenter genom att ta fram en online-utbildning.
  • Skapa en solid mötesstruktur och agenda för SIG student för att långsiktigt och utöver ramen för detta verksamhetsbidrag fortsättningsvis kunna bibehålla, utveckla och sprida kunskap och metoder/verktyg på området.